Chỉ thị 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024

19/01/2024 09:43 Số lượt xem: 382

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

18

Ảnh minh họa.

Chỉ thị đã nêu ra dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh năm 2024, từ đó chỉ ra các nhiệm vụ cần thực hiện để thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo đó, chủ đề công tác năm 2024 là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.”

Và 3 Quyết tâm chính trị:

(1) Tập trung tháo gỡ, giải quyết công việc khó, mới, tồn đọng, kéo dài, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, của Đảng; chỉ đạo điều hành của chính quyền. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu;

(2) Triển khai đồng bộ, kịp thời các Quy hoạch, tạo dư địa phát triển; thu hút các dự án đầu tư lớn, hiệu quả; đẩy nhanh các công trình trọng điểm, giao thông... gắn với chuyển đổi số;

(3) Phát huy và khai thác hiệu quả nguồn lực, động lực, các giá trị văn hoá, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao đời sống cho nhân dân.

Chỉ thị chỉ ra 11 trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2024 gồm:

1. Về kinh tế:

- Tập trung thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn.

- Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thu hút các dự án có công nghệ cao, tăng hàm lượng khoa học, suất đầu tư lớn, giảm định mức về sử dụng đất, tài nguyên, năng lượng, lao động, hiệu quả cao, thân thiện với môi trường.

- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế đô thị. Đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư các khu đô thị, các trường đại học, du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Thu hút các Trung tâm thương mại lớn cấp vùng, Dự án khu liên hợp nông sản - chợ đầu mối Thuận Thành.

- Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững. Phấn đấu năm 2024, có thêm 09 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; công nhận thêm 50 sản phẩm OCOP.

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh. Xây dựng chương trình, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể; hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động và tăng công suất sản xuất. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024.

- Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, thúc đẩy các hoạt động tài chính, ngân hàng, đáp ứng nguồn vốn cho phát triển. Thực hiện nhất quán các biện pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế nhằm tăng thu cho ngân sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ngân hàng.

2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị; quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng, Quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thu hút và sớm triển khai các khu đô thị lớn, phức hợp tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

Các ngành, địa phương tập trung xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tập trung nguồn vốn đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng, xử lý môi trường, dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh có sức lan tỏa, tạo không gian, dư địa, dẫn dắt đầu tư xã hội, tạo nền tảng phát triển cho tỉnh và các địa phương. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà thầu, đẩy mạnh công tác giải ngân ngay từ đầu năm.

3. Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung giải quyết các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá đất, dự án đất dân cư dịch vụ, đất đối ứng các dự án BT, nâng cấp đô thị; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình Đề án tổng thể bảo vệ môi trường. Xử lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng nghề Văn Môn, Phong Khê và Cụm công nghiệp Phú Lâm.

4. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các cấp chính quyền; rà soát, khắc phục những chỉ số thành phần có điểm số thấp để nâng cao các chỉ số quản trị địa phương. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

7. Chú trọng tổ chức thi hành pháp luật, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, triển khai các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật.

8. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời các vụ việc theo quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp kéo dài; thực hiện dứt điểm các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết đơn.

9. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

10. Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, quảng bá tiềm năng thế mạnh, truyền thống văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, nhằm thu hút các nguồn lực kinh tế, vốn đầu tư, con người; tạo động lực phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

11. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây: 

THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5957
Đã truy cập : 138273053