Đẩy mạnh ứng dụng Chữ ký số trong quản trị và trả kết quả hành chính điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

30/08/2021 08:05 Số lượt xem: 512

        Xác định việc ứng dụng Chữ ký số (CKS) và dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng trong cơ quan nhà nước được coi là giải pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; tăng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và hình thành Chính phủ điện tử. Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực trong việc tổng hợp nhu cầu đăng ký sử dụng chứng thư số chuyên dùng gửi Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và các giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, ký số trả kết quả thủ tục hành chính. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo việc ứng dụng Chữ ký số và dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

(Phần mềm quản lý văn bản)

 Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng CKS, Lanh đạo Sở đã yêu cầu các Thanh tra Sở thực hiện phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định của pháp luật về CKS và dịch vụ chứng thực CKS gồm: Luật Giao dịch điện tử; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về CKS và dịch vụ chứng thực CKS; Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng “Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội”... Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, Sở đã thường xuyên phổ biến, hướng dẫn về thủ tục liên quan đến việc đăng ký cấp mới, thu hồi, hủy bỏ chứng thư số và đã được các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; Đến nay, 100% các phòng, đơn vị được cấp chứng thư số; 100% cán bộ, công chức là lãnh đạo các phòng, đơn vị được cấp chứng thư số;

         Việc cung cấp, quản lý, sử dụng chứng thư số đã đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết trong việc đảm bảo xác thực và bảo mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Việc phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng CKS đã khiến số lượng văn bản điện tử có CKS được trao đổi, gửi nhận trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước với nhau đạt tỷ lệ cao. Cụ thể là: Tỷ lệ văn bản trao đổi có CKS giữa Sở KH&ĐT và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản mật) hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 95%. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai ký số trả kết quả điện tử thủ tục hành chính, người dân chỉ cần đăng nhập vào tài khoản nộp hồ sơ qua mạng là có thể tải kết quả về mà không phải lên lấy trực tiếp rất tốn thời gian và chi phí.

(Cấu hình chữ ký số)

Thực tế cho thấy, việc triển khai ứng dụng CKS chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động các cơ quan nhà nước đã góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian lưu trữ, tra cứu, gửi, nhận văn bản giấy giữa các cơ quan nhà nước, thay đổi tác phong, lề lối làm việc sang giải quyết công việc trên môi trường mạng. Điều này giúp nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước còn thực hiện ứng dụng dịch vụ chứng thực số và CKS chuyên dùng trong các giao dịch điện tử đối với các dịch vụ công trực tuyến do Kho bạc nhà nước cung cấp, góp phần giảm thời gian và tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm soát thu chi, chứng từ kho bạc của các cơ quan, đơn vị.

         Trong thời gian tới, nhằm tăng cường sử dụng CKS chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động tại cơ quan, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng CKS, kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng CKS chuyên dùng Chính phủ; Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng CKS chuyên dùng cho cán bộ làm công tác văn thư, và cán bộ các phòng, đơn vị;Chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin để hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng CKS chuyên dùng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng CKS chuyên dùng tại các phòng, đơn vị.

TTra

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6162
Đã truy cập : 138061470