UBND tỉnh Bắc Ninh phân bổ kinh phí cho Quỹ bảo trì đường bộ Bắc Ninh từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu

18/10/2017 11:59 Số lượt xem: 197

Thực hiện quy định tại Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ: Căn cứ vào dự toán chi từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ bổ sung cho các địa phương (35% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước) được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính giao dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để cấp kinh phí cho Quỹ địa phương.

Ngày 13/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ năm 2017 với số tiền: 20,789 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh, Quỹ Bảo trì đường bộ Bắc Ninh sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức phân bổ kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thanh quyết toán đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết Quyết định kèm theo. (Tải về)

Nguyễn Đức Thuận
Nguồn: Phòng Quản lý KCHTGT

Thống kê truy cập

Online : 5452
Đã truy cập : 138013435