Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 286 đoạn Đông Yên, Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

30/09/2017 21:35 Số lượt xem: 222

Thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập dự án (giai đoạn 1) thuộc Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường ĐT.286, đoạn Đông Yên – thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04 ÷ Km12+230).

Thực hiện Quyết định số 819/QĐ-SGTVT ngày 25/9/2017 của Sở GTVT Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập dự án (giai đoạn 1) thuộc Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường ĐT.286, đoạn Đông Yên – thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04 ÷ Km12+230) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Ban QLDA XDGT Bắc Ninh.

2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn 1).

3. Giá gói thầu: 764.661.000 đồng (Bẩy trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm sáu mươi mốt ngàn đồng chẵn).

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh (nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 10 năm 2017.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

10. Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành đảm bảo giảm trừ tiết kiệm tối thiểu 4% giá gói thầu, đảm bảo chất lượng gói thầu theo yêu cầu.

Ban QLDA XDGT Bắc Ninh kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tham gia dự thầu ./.

 

Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT

Thống kê truy cập

Online : 6100
Đã truy cập : 138013004