Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2024.

20/02/2024 09:46 Số lượt xem: 291

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGĐUK ngày 19/01/2024 của Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2024. Ngày 06/02/2024 Chi bộ Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.


 

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên Chi bộ đã được giới thiệu những nội dung:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Thực trạng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay.

3. Nhiệm vụ tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Từ thực trạng được phân tích ở phần 2 mỗi đảng viên Chi bộ phải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phải gương mẫu, tiên phong đi đầu, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”… thể hiện qua những nội dung chính:

- Gương mẫu kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. 

- Gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng.

- Gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. 

- Gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao.

- Gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong.

- Gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị.

- Gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân.

- Gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Việc thực hiện chuyên đề về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình niện nay là rất cần thiết. Để phát huy những kết quả đạt được, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đòi hỏi mỗi đảng viên cần nêu gương về đạo đức cách mạng, phải thực sự gương mẫu, là “mực thước” để quần chúng noi theo. Cán bộ, đảng viên phải giữ vững đạo đức cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; khắc phục tình trạng suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chưa thật sự gương mẫu…

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp toàn thể đảng viên Chi bộ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, trước những yêu cầu đổi mới về công tác xây dựng cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Mỗi đảng viên Chi bộ cần phải có nhận thức cao hơn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, biết trách nhiệm của mình để nâng cao chất lượng công tác, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển đối với bản thân và của đơn vị … góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững./.

 

 

Nguyễn Đức Trăng
Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 6078
Đã truy cập : 138276250