Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

14/06/2016 18:09 Số lượt xem: 85451

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT Bắc Ninh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Sở GTVT từ khi Đại hội lần thứ VII bầu ra cho đến Đại hội Đảng bộ Sở GTVT lần thứ VIII, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ Sở theo quy định của Điều lệ Đảng và các quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Đảng bộ

I. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành:      

        1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, Pháp luật của Nhà nước, định hướng của Tỉnh và của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị và của ngành, bảo đảm, cải thiệt và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức lao động. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh uỷ và cấp có thẩm quyền những chủ trương, giải phát giúp ngành phát triển, xây dựng mối quan hệ hợp tác, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các sở, ban ngành trong tỉnh.

         2. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phổ biến quán triệt kịp thời để cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn ngành thấu suốt và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao phẩn chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm năng lực hoạt động thực tiễn trong công tác cho đảng viên, cán bộ, chức chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ. Phát hiện và đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng, việc làm sai trái với Cương Lĩnh chính trị, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          3. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các qui định về tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ để xây dựng các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên có phẩm chất, năng lực, làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên.

          4. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chính sách và các chủ trương lãnh đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm chỉnh. Tích cực chống tham nhũng; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

          5. Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quy hoạch, bổ nhiệm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác luân chuyển cán bộ.

          6. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong Đảng bộ vững mạnh, hoạt động đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ của các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

          7. Thực hiện và lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Đảng bộ theo quy định.

II. Quyền hạn của Ban chấp hành:           

          1. Ban Chấp hành Đảng bộ là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các chi bộ trực thuộc, được ban hành các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể; được lập các bộ phận chuyên trách theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

          2. Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa VII.

          3. Quyết định quy chế làm việc, chương trình hoạt động toàn khóa, hằng năm và chương trình kiểm tra giám sát của Đảng uỷ.

          4. Thảo luận, thông qua báo cáo công tác quí, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và các báo cáo tổng kết chuyên đề; nhận xét, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm theo quy định.

5. Xét duyệt hồ sơ báo cáo Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xem xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên chính thức, xét khen thưởng và kỷ luật theo qui định của Điều lệ Đảng.

          6. Nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở hằng quí và nghe báo cáo về hoạt động của UBKT Đảng uỷ Sở theo định kỳ 6 tháng và 1 năm.

          7. Tổ chức thực hiện những vấn đề do Điều lệ Đảng qui định như:

          Bầu UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở; xét khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng; xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện cấp uỷ quản lý, cấp uỷ viên cùng cấp và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có đảng viên vi phạm theo qui định của Điều lệ Đảng; phân công công tác cho cấp uỷ viên; chuẩn bị văn kiện Đại hội, nhân sự cấp uỷ viên khoá mới và triệu tập Đại hội toàn thể Đảng viên.

 

B. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

I. Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ: Gồm 13 đồng chí

            1. Đồng chí: Nguyễn Minh Hiếu – Giám đốc Sở

            2. Đồng chí: Ngô Lương Pha – Phó Giám đốc Sở

            3. Đồng chí: Nguyễn Quốc Ân – Trưởng phòng Quản lý Kết cấu HTGT

            4. Đồng chí: Tống Ngọc Đông – Chánh Văn phòng Sở

            5. Đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - An toàn giao thông

            6. Đồng chí: Phạm Thanh Phương – Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT Bắc Ninh

            7. Đồng chí: Ngô Đức Thành - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, PT&NL

            8. Đồng chí: Nguyễn Anh Đức - Trưởng phòng Quản lý Chất lượng CTGT

            9. Đồng chí: Vũ Tử Trọng – Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

            10. Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh – Chánh Thanh tra Sở.

            11. Đồng chí: Nguyễn Thế Nhân – Giám đốc Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh

            12. Đồng chí: Dương Đình Hải – Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, PT&NL

            13. Đồng chí: Trần Mạnh Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng CTGT    

         

II. Ban Thường vụ Đảng ủy: Gồm 03 đồng chí

            1. Đồng chí: Nguyễn Minh Hiếu – Giám đốc Sở

            2. Đồng chí: Ngô Lương Pha – Phó Giám đốc Sở

            3. Đồng chí: Nguyễn Quốc Ân – Trưởng phòng Quản lý Kết cấu HTGT

            

III. Các chức vụ trong Đảng ủy Sở:

            1. Bí thư Đảng ủy:

                        Đồng chí: Nguyễn Minh Hiếu – Giám đốc Sở

            2. Phó Bí thư Đảng ủy Sở:

                        Đồng chí: Ngô Lương Pha – Phó Giám đốc Sở

            3. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy:

          Đồng chí: Nguyễn Quốc Ân - Trưởng phòng Quản lý Kết cấu HTGT

            4. Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy:

                        4.1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:

                                    Đồng chí: Nguyễn Quốc Ân – Trưởng phòng Quản lý Kết cấu HTGT

                        4.2. Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:

                                    1. Đồng chí: Dương Đình Hải – Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

                                    2. Đồng chí: Đỗ Tuấn Dũng – Chuyên viên Văn phòng Sở

                                    3. Đồng chí: Trần Đức Dũng – Chuyên viên phòng Quản lý Chất lượng CTGT

                                    4. Đồng chí: Nguyễn Bá Công – Thanh tra viên

          Phát huy truyền thống Đảng bộ Sở “Trong sạch vững mạnh”, dưới sự lãnh đạo của tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Sở - Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh quyết tâm  luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao cho.