Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

14/06/2016 18:15 Số lượt xem: 96823


 

GIÁM ĐỐC - NGUYỄN MINH HIẾU

 

          * Điện thoại: 0966 168 666

          * Địa chỉ email: nmhieu.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Lãnh đạo, ch đạo và quản lý điều hành toàn diện mọi hoạt động của Sở theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Quy định về phân công, phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh;

Là Chủ tài khoản cơ quan.

2. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược phát triển giao thông vận tải của tỉnh; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành giao thông vận tải.

- Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện quản lý ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật; theo dõi nguồn kinh phí quản lý hành chính nhà nước khối cơ quan Văn phòng Sở, nguồn phí và lệ phí. Phê duyệt phân khai vốn sự nghiệp, kinh phí hoạt động.

- Quản lý thực hiện quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật về giao thông;

- Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giao thông; xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản về giao thông do Sở làm chủ đầu tư;

- Thoả thuận quy hoạch, đấu nối liên quan đến giao thông vận tải;

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh.

3. Kiêm nhiệm các chức danh:

- Kiêm nhiệm Phó Trưởng thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương của Sở; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức và các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật và của tỉnh;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Trưởng ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Trưởng ban cải cách hành chính; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trưởng ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015;

- Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được UBND tỉnh giao).

4. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng Sở và Thanh tra Sở (các lĩnh vực phụ trách); Phòng Kế hoạch - Tài chính.

5. Tham gia sinh hoạt đảng với chi bộ Quản lý chất lượng công trình giao thông.

 

 


 

PHÓ GIÁM ĐỐC - NGÔ LƯƠNG PHA

 

          * Điện thoại: 0943 929 663

          * Địa chỉ email: nlpha.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì; triển khai thực hiện bảo dưỡng, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp. Quản lý cảng, bến thuỷ, đường thuỷ nội địa, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

- Theo dõi, quản lý các công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất trên địa bàn tỉnh được giao cho Sở GTVT làm chủ đầu tư;

- Quản lý nhà nước về đường bộ; Công tác An toàn giao thông của ngành;

- Thực hiện quản lý nhà nước về khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông;

- Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn; Phụ trách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Tham gia các Hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Sở phân công, cấp trên quyết định.

Kiêm nhiệm các chức danh: Trưởng Ban An toàn giao thông Sở; Trưởng Ban phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở; Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Phát ngôn chính của Giám đốc Sở; Một số Ban chỉ đạo do Tỉnh phân công.

2. Thay mặt Giám đốc Sở ký:

- Các loại Giấy phép thi công liên quan đến hệ thống đường bộ được giao quản lý theo phân cấp;

- Giấy phép cảng, bến thuỷ nội địa;

- Giấp phép cho phương tiện quá khổ, quá tải lưu hành.

3. Theo dõi và chỉ đạo: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố và các phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện trong tỉnh, chỉ đạo công tác giao thông nông thôn.

Tham gia sinh hoạt đảng với chi bộ Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở phân công.

  

PHÓ GIÁM ĐỐC - NGUYỄN QUỐC ÂN

          * Điện thoại: 0916278688

          * Địa chỉ email: nqan.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác quản lý xây dựng cơ bản chuyên ngành giao thông; kiểm tra chất lượng các công trình giao thông, kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án XDCB giao thông trên địa bàn tỉnh, của các Chủ đầu tư theo thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải;

- Công tác thẩm định, phê duyệt dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán; thẩm định An toàn giao thông và bảo vệ môi trường các dự án XDCB giao thông theo phân cấp và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh;

- Công tác Thanh tra, kiểm tra, giải toả chống lấn chiếm, bảo vệ hành lang an toàn giao thông theo quy định của pháp luật trên các tuyến đường do Sở GTVT Bắc Ninh quản lý; giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh;

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng (được phân công) đảm bảo tiến độ, chất lượng và ký các văn bản pháp lý liên quan theo đúng các quy định của pháp luật;

- Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở uỷ quyền.

Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng khoa học Sở; Tham gia các Hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Sở phân công, cấp trên quyết định;

2. Thay mặt Giám đốc Sở ký:

- Báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt: An toàn giao thông; Thiết kế cơ sở; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình xây dựng giao thông;

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

3. Theo dõi và chỉ đạo: Thanh tra Sở (trừ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo); Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông và Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT Băc Ninh.

Tham gia sinh hoạt đảng cùng với chi bộ Thanh tra Sở.

4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở phân công.

 


 

PHÓ GIÁM ĐỐC - NGÔ ĐỨC THÀNH

          * Điện thoại: 0912394918

          * Địa chỉ email: nqan.sgtvt@bacninh.gov.vn

          * Lĩnh vực công việc phụ trách:

1. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác quản lý nhà nước về vận tải đường bộ: Vận tải hàng hoá, vận tải hành khách công cộng đường bộ, công tác quản lý bến, bãi đường bộ, hạ tầng xe buýt theo phân cấp của UBND tỉnh. Quản lý nhà nước về vận tải thuỷ nội địa.

- Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng;

- Công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; thiết kế hoán cải phương tiện vận tải; Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế, cải tạo phương tiện vận tải;

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT, BOT, PPP và các dự án (được phân công) đảm bảo tiến độ, chất lượng và ký các văn bản pháp lý liên quan theo đúng các quy định của pháp luật;

- Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT;

- Công tác quản trị - hành chính Văn phòng; công tác phòng cháy chữa cháy, quân sự, tự vệ cơ quan; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phối hợp giữa chính quyền với đoàn thể;

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở;

- Chỉ đạo công tác quản lý, khai thác công nghệ thông tin. Phụ trách Trang thông tin điện tử của ngành;

Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Giám đốc Sở uỷ quyền.

Là thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở, là chủ tài khoản theo ủy quyền của Giám đốc Sở; trực tiếp ký thu, chi tài chính Cơ quan Văn phòng Sở.

Tham gia các Hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Sở phân công, cấp trên quyết định.

2. Thay mặt Giám đốc Sở ký:

- Các loại Giấy phép liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa;

- Giấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; các loại phù hiệu vận tải (xe tuyến cố định; xe buýt; xe taxi; xe hợp đồng...); các loại Giấp phép liên vận quốc tế theo quy định;

- Giấy phép lái xe các loại;

- Giấy phép điều chỉnh lưu lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo lái xe theo phân cấp; Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; Giấy phép xe tập lái;

- Các loại Giấy phép hành nghề; đăng ký, cấp số xe máy chuyên dùng. Đăng ký, di chuyển phương tiện thuỷ nội địa;

- Thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện vận tải; Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

3. Theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng Sở (lĩnh vực phụ trách); Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái; Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT Bắc Ninh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo và sát hạnh CGĐB Bắc Ninh; Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh.

Tham gia sinh hoạt đảng cùng với Chi bộ Quản lý VT-PT&NL.

4. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở phân công.