Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Phong (lần 2)   33

Góp ý
Từ ngày : 16/10/2023
Đến ngày : 25/10/2023


Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp