Ngày 24/6/2022, Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện ban hành văn bản số 128/CV-TNMT về việc đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.