Tổ chức bộ máy HĐND huyện

06/08/2016 23:08 Số lượt xem: 4950

 

 

1. Chủ tịch  HĐND huyện


 

Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

Chủ tịch HĐND huyện

Thư điện tử: nttai.td@bacninh.gov.vn

 

 

2. Phó chủ tịch  HĐND huyện

Đồng chí: Nguyễn Đình Khương

Phó chủ tịch TT HĐND huyện

Thư điện tử: ndkhuong.td@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

I. Ban kinh tế ngân sách HĐND huyện:

 1. Trưởng ban: Đ/c Trần Quang Ngân

Thư điện tử: tqngan.td@bacninh.gov.vn

2. Phó trưởng ban: Đ/c Trần Đức Tiến

Thư điện tử: tdtien.td@bacninh.gov.vn

 

II. Ban pháp chế HĐND huyện

1. Trưởng ban: Đ/c Lưu Đắc Hùng

Thư điện tử: ldhung.td@bacninh.gov.vn

2. Phó trưởng ban: Đ/c Bùi Thị Thúy

Thư điện tử: btthuy.td@bacninh.gov.vn