Kế hoạch phòng chống tham nhung năm 2024

25/02/2024 21:06 Số lượt xem: 143

Đơn vị: UBND huyện Tiên Du

Stt

Tên văn bản

Nội dung

Ghi chú

1

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 29/12/2023

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024

Tại đây

2

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 29/12/2023

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

Tại đây

3

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2024

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Tại đây

4

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2024

Kế hoạch kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng tiêu cực

Tại đây

5

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2024

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực

Tại đây

6

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/01/2024

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực

Tại đây

7

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2024

Kế hoạch xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực quản lý

Tại đây

8

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2024

Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Tại đây

9

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/01/2024

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức rà soát xung đột lợi ích trong cơ quan, đơn vị mình

Tại đây

10

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 24/01/2024

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý

Tại đây