Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023

11/09/2023 08:13 Số lượt xem: 278

Sáng ngày 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023 bằng hình thức trực tuyến các điểm cầu nhằm cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Dự điểm cầu huyện Tiên Du có đồng chí Nguyễn Thị Lụa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cùng Báo cáo viên, Giảng viên kiêm chức huyện; lãnh đạo cơ quan khối tư tưởng, lãnh đạo phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy Công an, Quân sự huyện; thành viên Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn cùng Bí thư chi bộ các thôn trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn.


 

Điểm cầu huyện Tiên Du

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề về 11 kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2022 - 2023. Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và định hướng lớn trong thời gian tới. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo”, toàn ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023 - 2024. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề về cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay. Tác động và chính sách của Việt Nam. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những định hướng lớn trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt tập trung tuyên truyền về những đổi mới trong công tác giáo dục- đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; hệ thống giáo dục quốc dân ngày càng hoàn thiện; chất lượng giáo dục của các cấp ngày càng tiếp tục củng cố duy trì và ngày càng được nâng lên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thực chất hơn, nhiều đổi mới… Đồng thời, tuyên truyền về sự kiên định của Đảng, Nhà nước ta thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc./.

Dương Hòa – Trung tâm VH, TT&TT