THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất điểm dân cư thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài Các thửa đất đấu giá thuộc vị trí 1 đoạn từ trụ sở UBND xã An Thịnh đi chợ Lôi Châu

21/11/2023 11:00 Số lượt xem: 78

(Vị trí 1, Khu vực 1 Nhóm 2 theo quy định tại Bảng giá số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh). (Vị trí 1, Khu vực 1 Nhóm 2 theo quy định tại Bảng giá số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh). (File đính kèm)