THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất điểm dân cư thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài

28/11/2023 15:12 Số lượt xem: 134

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất điểm dân cư thôn An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài (File đính kèm)