Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

20/11/2023 10:35 Số lượt xem: 70

Theo đó, quy định tiêu chí thi đua đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hình thức khen thưởng; Tiêu chuẩn khen thưởng...

Quyết định 1315/QĐ-TTg