Danh sách di tích lịch sử

31/12/2015 03:10 Số lượt xem: 8736
Danh sách di tích lịch sử

 CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ HUYỆN LƯƠNG TÀI

TT

Tên di tích

Địa điểm

Ghi chú

1

Đình làng Bùi

Thôn Bùi, thị Trấn Thứa

 

2

Chùa làng Phượng Trì

Thôn Phượng Trì, thị Trấn Thứa

 

3

Chùa làng Đông Hương

Thôn Đông Hương, thị Trấn Thứa

 

4

Chùa Vĩnh Long

Thôn Đạo Sử, thị Trấn Thứa

 

5

Chùa Kim Đào

Thôn Kim Đào, thị Trấn Thứa

 

6

Chùa Lộc Hồng

Thôn Giàng, thị Trấn Thứa

 

7

Chùa Tân Linh

Thôn Tân Dân, thị Trấn Thứa

 

8

Chùa làng Bùi

Thôn Bùi, thị Trấn Thứa

 

9

Nhà thờ thiên chúa giáo

Thôn Phượng Giáo, thị trấn Thứa

 

10

Đình làng Thanh Lâm

Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh

 

11

Đình làng Lôi Châu

Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh

 

12

Đình làng Cường Tráng

Thôn Cường Tráng, xã An Thịnh

 

13

Đình làng Cát Thuỷ

Thôn Cát Thuỷ, xã An Thịnh

 

14

Đình làng Thanh Hà

Thôn Thanh Hà, xã An Thịnh

 

15

Chùa Lâm Phúc

Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh

 

16

Chùa làng Cường Tráng

Thôn Cường Tráng, xã An Thịnh

 

17

Chùa làng Lôi Châu

Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh

 

18

Chùa Hưng Long

Thôn Thanh Hà, xã An Thịnh

 

19

Chùa làng An Phú

Thôn An Phú, xã An Thịnh

 

20

Chùa làng Cát Thuỷ

Thôn Cát Thuỷ, xã An Thịnh

 

21

Nghè làng An Phú

Thôn An Phú, xã An Thịnh

 

22

Nghè làng Lôi Châu

Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh

 

23

Miếu Làng Thanh Lâm

Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh

 

24

Miếu làng An Trụ

Thôn An Trụ, xã An Thịnh

 

25

Đình làng Lai Hạ

Thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ

 

26

Đình làng Thanh Khê

Thôn Thanh Khê, xã Lai Hạ

 

27

Chùa Thiên Minh

Thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ

 

28

Chùa làng Bồng Lai

Thôn Bồng Lai, xã Lai Hạ

 

29

Chùa làng Văn Phạm

Thôn Văn Phạm, xã Lai Hạ

 

30

Chùa làng Thanh Khê

Thôn Thanh Khê, xã Lai Hạ

 

31

Nhà thờ họ Phạm Văn

Thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ

 

32

Đình làng Nghĩa Hương

Thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương

 

33

Đình làng An Mỹ

Thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương

 

34

Đình làng My Xuyên

Thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương

 

35

Chùa Khánh Vân

Thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương

 

36

Chùa Linh Quang

Thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương

 

37

Chùa Phúc Âm 

Thôn An Mỹ, xã Mỹ Hương

 

38

Chùa Phúc Xuyên

Thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương

 

39

Nghè làng My Xuyên

Thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương

 

40

Đình làng Đạm Trai

Thôn Đạm Trai, xã Minh Tân

 

41

Đình làng Hương Trai

Thôn Hương Trai, xã Minh Tân

 

42

Đình làng An Cường

Thôn An Cường, xã Minh Tân

 

43

Chùa Đông Nhất(Khánh Vân)

Thôn Nhất Trai, xã Minh Tân

 

44

Chùa làng Đạm Trai

Thôn Đạm Trai, xã Minh Tân

 

45

Chùa Kim Quang

Thôn Hương Trai, xã Minh Tân

 

46

Chùa Phúc Sinh (Linh Quang )

Thôn An Cường, xã Minh Tân

 

47

Chùa Thiên Quang

Thôn Thận Trai, xã Minh Tân

 

48

Chùa Ngọc Trì

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

 

49

Chùa Cổ Hiền

Thôn Cổ Lãm, xã Bình Định

 

50

Chùa Đại Bi

Thôn Quảng Cầu, xã Bình Định

 

51

Chùa làng Tỉnh Ngô

Thôn Tỉnh Ngô, xã Bình Định

 

52

Chùa Phúc Sinh

Thôn Ngô Phần, xã Bình Định

 

53

Lăng họ Vũ Xuân

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

 

54

Đền làng Ngọc Trì

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

 

55

Nghè làng Ngọc Trì

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

 

56

Văn chỉ làng Cổ Lãm

Thôn Cổ Lãm, xã Bình Định

 

57

Nhà thờ họ Vũ

Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định

 

58

Miếu làng Ngô Phần

Thôn Ngô Phần, xã Bình Định

 

59

Đình làng Văn Xá Trong

Thôn Văn Xá Trong, xã Phú Hòa

 

60

Đình làng Hương Chi

Thôn Hương Chi, xã Phú Hòa

 

61

Đình làng Phương Mới

Thôn Phương Mới, xã Phú Hòa

 

62

Đình làng Duyện Dương

Thôn Duyện Dương, xã Phú Hòa

 

63

Đình làng Văn Xá Ngoài

Thôn Văn Xá Ngoài, xã Phú Hòa

 

64

Chùa Ngọc Xá

Thôn Phương Xá, xã Phú Hòa

 

65

Chùa Sùng Quang

Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa

 

66

Chùa Bảo Lâm

Thôn Bà Khê, xã Phú Hòa

 

67

Chùa Vân Hoa

Thôn Phú Văn Dưới, xã Phú Hòa

 

68

Chùa Hương Chi

Thôn Hương Chi, xã Phú Hòa

 

69

Chùa làng Phương Mới

Thôn Phương Mới, xã Phú Hòa

 

70

Chùa làng Phương Thanh

Thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa

 

71

Chùa làng Tĩnh Xá

Thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa

 

72

Chùa làng Phú Văn Trên

Thôn Phú Văn Trên, xã Phú Hòa

 

73

Chùa làng Văn Xá Trong

Thôn Văn Xá Trong, xã Phú Hòa

 

74

Chùa làng Văn Xá Ngoài

Thôn Văn Xá Ngoài, xã Phú Hòa

 

75

Chùa làng Ngọc Thượng

Thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa

 

76

Chùa làng Duyện Dương

Thôn Duyện Dương, xã Phú Hòa

 

77

Nghè làng Bà Khê

Thôn Bà Khê, xã Phú Hòa

 

78

Lăng họ Đặng

Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa

 

79

Nhà thờ họ Nguyễn

Thôn Phú Văn Trên, xã Phú Hòa

 

80

Nhà thờ họ Đoàn

Thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa

 

81

Am Trinh Nghĩa

Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa

 

82

Miếu làng Tĩnh Xá

Thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa

 

83

Đình làng Lĩnh Mai

Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú

 

84

Đền làng Thanh Gia

Thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú

 

85

Chùa Bảo Khánh

Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú

 

86

Chùa Pháp Thánh

Thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú

 

87

Chùa làng Tuyên Bá

Thôn Tuyên Bá, xã Quảng Phú

 

88

Chùa Vĩnh Thái

Thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú

 

89

Chùa Tây Thiên

Thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú

 

90

Chùa làng Quảng Nạp

Thôn Quảng Nạp, xã Quảng Phú

 

91

Đình làng Ngọc Khám

Thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao

 

92

Chùa làng Ngọc Quan

Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao

 

93

Chùa làng Thái Trì

Thôn Thái Trì, xã Lâm Thao

 

94

Chùa làng Lâm Thao

Thôn Lâm Thao, xã Lâm Thao

 

95

Chùa Bảo Tháp

Thôn Kim Thao, xã Lâm Thao

 

96

Chùa Ngọc Khánh

Thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao

 

97

Đình làng Trung Chinh

Thôn Trung Chinh, xã Trung Chính

 

98

Đình làng Thiên Đức

Thôn Thiên Đức, xã Trung Chính

 

99

Đình làng Đào Xá

Thôn Đào Xá, xã Trung Chính

 

100

Đình làng Chinh Phú

Thôn Chinh Phú, xã Trung Chính

 

101

Đình làng Lai Đông

Thôn Lai Đông 1+2+3, xã Trung Chính

 

102

Đình làng Thiên Phúc

Thôn Thiên Phúc, xã Trung Chính

 

103

Đình làng Trình Khê

Thôn Trình Khê + Thanh Dương, xã Trung Chính

 

104

Đình làng Thiên Lộc

Thôn Thiên Lộc, xã Trung Chính

 

105

Chùa Hộ Pháp

Thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính

 

106

Chùa làng Trung Chinh

Thôn Trung Chinh , xã Trung Chính

 

107

Chùa làng Đào Xuyên

Thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính

 

108

Chùa Thiên Đức

Thôn Thiên Đức, xã Trung Chính

 

109

Chùa Hưng Long

Thôn Đào Xá, xã Trung Chính

 

110

Chùa Khánh Vân

Thôn Chinh Phú, xã Trung Chính

 

111

Chùa làng Ấp Ngoài

Thôn Ấp Ngoài, xã Trung Chính

 

112

Chùa làng Ấp Dừa

Thôn Ấp Dừa, xã Trung Chính

 

113

Chùa làng Lai Đông

Thôn Lai Đông 1+2 + 3, xã Trung Chính

 

114

Chùa Thiên Phúc

Thôn Thiên Phúc, xã Trung Chính

 

115

Chùa Mạ Xá

Thôn Trình Khê + Thanh Dương, xã Trung Chính

 

116

Chùa làng Đan Quế

Thôn Đan Quế, xã Trung Chính

 

117

Chùa làng Thiên Lộc

Thôn Thiên Lộc, xã Trung Chính

 

118

Chùa làng Tuần La

Thôn Tuần La, xã Trung Chính

 

119

Nghè làng Đào Xá

Thôn Đào Xá, xã Trung Chính

 

120

Miếu làng Đào Xá

Thôn Đào Xá, xã Trung Chính

 

121

Nhà thờ Thiên Chúa Giáo

Thôn Nghĩa La, xã Trung Chính

 

122

Nhà thờ Thiên Chúa Giáo

Thôn Lai Tê, xã Trung Chính

 

123

Đình làng Cáp Hạ

Thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh

 

124

Đình làng Tháp Dương

Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh

 

125

Đình làng Lai Nguyễn

Thôn Lai Nguyễn, xã Trung Kênh

 

126

Chùa Mục Đồng

Thôn Tảo Hoà, xã Trung Kênh

 

127

Chùa làng Tháp Dương

Thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh

 

128

Chùa làng Quan Kênh

Thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh

 

129

Nghè làng Cáp Trên

Thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh

 

130

Đình làng Hữu Ái

Thôn Hữu Ái, xã Tân Lãng

 

131

Chùa làng Tam Sơn

Thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng

 

132

Chùa làng Ngọc Cục

Thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng

 

133

Chùa làng Hữu Ái

Thôn Hữu Ái, xã Tân Lãng

 

134

Chùa làng Lạng Khê

Thôn Lạng Khê, xã Tân Lãng

 

135

Nhà thờ Thiên Chùa Giáo

Thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng

 

136

Nhà thờ Thiên Chùa Giáo

Thôn Tử Nê, xã Tân Lãng

 

137

Nhà thờ Thiên Chùa Giáo

Thôn Bái Giang, xã Tân Lãng

 

138

Nhà thờ Thiên Chùa Giáo

Thôn Hương La, xã Tân Lãng

 

139

Đình làng Vĩnh Trai

Thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá

 

140

Chùa Văn Quang

Thôn Đăng Triều, xã Trừng Xá

 

141

Chùa Linh Quang

Thôn Đỉnh Dương, xã Trừng Xá

 

142

Chùa Phúc Thắng

Thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá

 

143

Chùa Kim Quang

Thôn Nhị Trai, xã Trừng Xá

 

144

Chùa Đại Khánh (Lai Ứng)

Thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá

 

145

Đình làng Bích Khê

Thôn Bích Khê, xã Phú Lương

 

146

Đình làng Lạng Dương

Thôn Lạng Dương, xã Phú Lương

 

147

Đình làng Phú Lâu

Thôn Phú Lâu 1 + 2, xã Phú Lương

 

148

Chùa làng Lạng Dương

Thôn Lạng Dương, xã Phú Lương

 

149

Chùa Bảo Lâm

Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương

 

150

Chùa làng Lương Xá

Thôn Lương Xá, xã Phú Lương

 

151

Chùa làng Bích Khê

Thôn Bích Khê, xã Phú Lương

 

152

Miếu làng Phú Lâu

Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương

 

153

Phủ Thờ Mẫu

Thôn Phú Lâu 1+2, xã Phú Lương

 

154

Nhà thờ Thiên Chúa Giáo

Thôn Thọ Ninh, xã Phú Lương

 

Tổng số di tích huyện Lương Tài: 154 di tích

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN