Thông tin liên hệ

31/12/2015 03:10 Số lượt xem: 25776
Thông tin liên hệ

  A. HUYỆN ỦY

1. Văn phòng huyện ủy

- Chánh Văn phòng: Ngô Xuân Hiệp

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867207

- Email:

 

 2. Ban Tổ chức huyện ủy

- Trưởng ban: Bá Đình Sơn

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867271

- Email:

 

 3. Ban Tuyên giáo huyện ủy 

- Trưởng ban:  Nguyễn Xuân Chinh

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867267

- Email:

 

 4. Ban Dân vận huyện ủy

- Trưởng ban:  Nguyễn Văn Long

- Điện thoại: 02223867161

- Email:

 

 5.  Ủy ban kiểm tra huyện ủy

- Trưởng ban: Trần Văn Cúc

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867268

- Email:

  

B. HĐND HUYỆN

 

1. Thường trực HĐND huyện

 -Đồng chí: Đoàn Văn Mạnh

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223641225

- Email: nvtan.lt@bacninh.gov.vn

 

 2. Ban Kinh tế xã hội

 Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Văn Long:  Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện, 

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867271

- Email: 

 

 3. Ban Pháp chế

- Trưởng ban: Đ/c  Bá Đình Sơn:  Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban tổ chức

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867268

- Email: 

  

C. UBND HUYỆN

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện

- Chánh Văn phòng: Đặng Minh Cảnh

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223641225 

- Email: dmcanh.lt@bacninh.gov.vn

  

I. Phòng Chuyên môn

 

2. Phòng Nội vụ

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Tuấn

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867234

- Email: nvtuan.lt@bacninh.gov.vn

 

 3. Phòng Tài Chính

- trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Lương

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223640214

- Email: ntmluong.lt@bacninh.gov.vn

 

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Trưởng Phòng:  Nguyễn Thanh Toàn

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867874

- Email: nttoan.lt @bacninh.gov.vn

 

 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Trưởng Phòng: Trần Quốc Hoàn

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867217

- Email: tqhoan.lt@bacninh.gov.vn

 

 6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Trưởng Phòng:  Phạm Xuân Sản

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867219

- Email: pxsan.lt@bacninh.gov.vn

 

 7. Phòng Tư Pháp

- Trưởng Phòng: Vũ Đình Phúc

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867240

- Email: vdphuc.lt@bacninh.gov.vn

 

 8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Trưởng Phòng: Nguyễn Huy Trí

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867215

- Email: nhtri.lt@bacninh.gov.vn

 

 9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Trưởng Phòng: Phạm Thị Bích Liệu

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867216

- Email: ptblieu.lt@bacninh.gov.vn

 

 10. Phòng Kinh tế hạ tầng

- Trưởng Phòng: Đỗ Văn Hanh  

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh                          

- Điện thoại: 02223867358

- Email: dvhanh.lt@bacninh.gov.vn

 

11. Phòng Y tế

- Trưởng Phòng: Đinh Duy Lương

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh   

- Điện thoại: 02223641493

- Email: bdtru.lt@bacninh.gov.vn

 

 12. Thanh tra huyện

- Trưởng Phòng: Vũ Bá Tới

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867362

- Email: vbtoi.lt@bacninh.gov.vn

 

 II. Đơn vị sự nghiệp

 

 1. Đài Phát thanh

- Trưởng Đài: Phạm Văn Thái

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223867210

- Email: pvthai.lt@bacninh.gov.vn

 

 2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

- Giám đốc:  Trần Mạnh Quyết

- Địa chỉ: Thị trấn Thứa-Lương Tài-Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223641600

- Email: tmquyet.lt@bacninh.gov.vn

 

 3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên

- Giám đốc : Nguyễn Mạnh Sơn

- Địa chỉ:   Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại:

- Email: nmson.lt@bacninh.gov.vn

 

 4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

- Trạm Trưởng: Đoàn Ngọc Tiến

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại:

- Email: dntien.lt@bacninh.gov.vn

 

  5. Ban Quản lý các dự án xây dựng

- Giám đốc: Vũ Trọng Đán

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223641896

- Email: vtdan.lt@bacninh.gov.vn

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN