Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1168
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1143/CV-UBND Công văn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch xây dựng điển hình về công tác PBGDPL và HGOCS thực hiện Bộ Tiêu chí nông thôn mới nâng cao Thi hành pháp luật 30/11/2023
2 115/KH-UBND KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn huyện Gia Bình Phòng chống dịch bệnh 27/11/2023
3 106/KH-UBND Kế hoạch xây dựng Mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở (HGOCS) hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã(Mô hình) Văn xã 08/11/2023
4 26/CV.TT.HĐND Về việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng TT.HĐND 27/10/2023
5 150/ GM-UBND Mời họp: Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10/2023 VP 09/10/2023
6 10/CT-TT.HĐND CH¬ƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023 Chương trình công tác 29/09/2023
7 09/CTr-TT.HĐND Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 TT.HĐND 29/08/2023
8 09/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 9 năm 2023 Chương trình công tác 29/08/2023
9 785/CV-UBND Về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Gia Bình PCCC&CNCH 25/08/2023
10 2019/QĐ-UBND Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022 công khai quyết toán 10/08/2023
11 896/QĐ-UBND Về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 Kiểm soát thủ tục hành chính 04/08/2023
12 123/GM-UBND Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 08 năm 2023 VP 04/08/2023
13 08/CT-TT.HĐND CHương trình công tác tháng 8 năm 2023 TT.HĐND 31/07/2023
14 64/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai các nền tảng số Y tế trên địa bàn huyện Gia Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Văn xã 31/07/2023
15 48/NQ-HĐND NQ về phương hướng , nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2023 HĐND 28/07/2023
16 50/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Gia Bình giai đoạn 2021-2025( lần 03) HĐND 28/07/2023
17 52/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024 HĐND 28/07/2023
18 49/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Gia Bình năm 2022 HĐND 28/07/2023
19 47/NQ-HĐND Về việc Xác nhanajkeets quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Gia Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND 28/07/2023
20 51/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Gia Bình HĐND 28/07/2023
Trang 1/59|<<123456>>|