Thông tin liên hệ

13/01/2016 08:10 Số lượt xem: 22861

A. HUYỆN ỦY

 1. Văn phòng huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Vũ Văn Quý

- Điện thoại: 0983.124.878

2. Ban Tổ chức huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Đức Luyến

- Điện thoại: 0912.788.350

3. Ban Tuyên giáo huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Quang Ba

- Điện thoại: 0982.982.314

4. Ban Dân vận huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Thị Luân

- Điện thoại: 0397.750.954

5. Ủy ban kiểm tra huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Chủ nhiệm: Hoàng Văn Chinh

- Điện thoại: 0973.329.012

 

 

B. HĐND HUYỆN

1. Thường trực HĐND huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 3.556.033

- Email: vp.gb@bacninh.gov.vn

 

2. Ban Kinh tế xã hội

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 3.556.033

- Email: vp.gb@bacninh.gov.vn

 

3. Ban Pháp chế

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 3.556.033

- Email: vp.gb@bacninh.gov.vn

 

C. UBND HUYỆN

 

1.  Văn phòng HĐND-UBND huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Trịnh Minh Trường

- Điện thoại: 02223.556.078

- Email: giabinh@bacninh.gov.vn

I. Phòng Chuyên môn

2. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Lương Tuấn Đức

- Điện thoại: 0912.146.557

- Email: ltduc.gb@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài Chính

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Lê Thanh Tùng

- Điện thoại: 0904.234.607

- Email: lttung.gb@bacninh.gov.vn

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Hồng Phúc

- Điện thoại: 0982.878.032

- Email: nhphuc.gb@bacninh.gov.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngát

- Điện thoại: 0984.075.876

- Email: ntngat.gb@bacninh.gov.vn

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Khắc Đạm

- Điện thoại: 0914.363.595

- Email: nkdam.gb@bacninh.gov.vn

7. Phòng Tư Pháp

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng:

- Điện thoại:

- Email:

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Viết Lâm

- Điện thoại: 0917.831.896

- Email: nvlam.gb@bacninh.gov.vn

9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Thúy

- Điện thoại: 0945.393.869

- Email: ntthuy.gb@bacninh.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Trịnh Minh Trường

- Điện thoại: 0972.139.789

- Email: tmtruong.gb@bacninh.gov.vn

11. Phòng Y tế

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Tiến Bạn

- Điện thoại: 0367.815.343

- Email: ntban.gb@bacninh.gov.vn 

12. Thanh tra huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Ngọc Cường

- Điện thoại: 0915.009.829

- Email: nncuong.gb@bacninh.gov.vn

II. Đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Văn hóa,  Thể thao và Truyền thông

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Giám đốc: Trần Đình Thăng

- Điện thoại: 0986.539.228

- Email: tdthang.gb@bacninh.gov.vn

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Giám đốc: Chu Bắc Thái

- Điện thoại: 0983.561.992

- Email: cbthai.gb@bacninh.gov.vn

3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Giám đốc: Trần Đăng Hởi

- Điện thoại: 0919.325.698

- Email: tdhoi.gb@bacninh.gov.vn 

4. Ban quản lý các dự án xây dựng

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Giám đốc: Đặng Đình Nghiêm

- Điện thoại: 0983.307.668

- Email: ddnghiem.gb@bacninh.gov.vn