Huyện Gia Bình kết nạp được 89 đảng viên mới

28/11/2023 16:01 Số lượt xem: 159

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đầu năm 2023 đến nay, Huyện uỷ Gia Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm từng bước tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng và mạnh về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ


 

Ngay từ đầu năm, Huyện uỷ đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch về tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu vào Đảng.  Các chi bộ sẽ giao nhiệm vụ để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đối tượng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ nhận xét đánh giá, góp ý... Sau khi các quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, việc theo dõi xét chuyển đảng viên chính thức cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Nhờ những biện pháp tích cực đó, công tác phát triển đảng viên ở huyện Gia Bình luôn được duy trì hiệu quả; số đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Từ đầu năm 2023 đến nay đã kết nạp được 89 đảng viên mới; chuyển Đảng chính thức cho 99 đảng viên dự bị đủ điều kiện; trao tặng huy hiệu Đảng cho 396 đảng viên theo quy định. /.

 

Lê Hà