Chức năng, nhiệm vụ của Huyện ủy

06/10/2015 09:22 Số lượt xem: 15472

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HUYỆN ỦY

        Huyện ủy là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện được quy định tại Điều lệ Đảng và Hiến pháp.

         Huyện uỷ chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đảm bảo kết hợp tốt các lợi ích của huyện với của tỉnh và cả nước; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và nghĩa vụ với nhà nước; lãnh đạo chính quyền làm tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

         Huyện uỷ lãnh đạo bằng nghị quyết và chủ trương của các hội nghị  Huyện ủy thông qua hoạt động chỉ đạo của BTV Huyện uỷ. Những vấn đề phải đưa ra tập thể Huyện uỷ thảo luận và quyết định về:

        1.Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chính sách lớn về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, kế hoạch ngân sách của huyện, chủ trương thu, chi ngân sách hàng năm.

         2.Những vấn đề có quan hệ đến đời sống vật chất, tinh thần; văn hoá – xã hội của nhân dân; những vấn đề mới quan trọng về cơ chế, chính sách kinh tế, quan hệ sản xuất liên quan đến nhiều mặt của địa phương.

      3.Những vấn đề quan trọng về quốc phòng - an ninh, về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong huyện .

       4.Quán triệt và bàn các chủ trương, biện pháp thực hiện nghị quyết của BCHTW, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, của tỉnh uỷ mà thấy cần thiết phải đưa ra Huyện uỷ thảo luận.

        5.Bàn và quyết định những vấn đề mà Điều lệ Đảng quy định như: Bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, CN.UBKT Huyện ủy; ban hành quy chế làm việc của Huyện ủy, Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện cấp ủy huyện quản lý; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy huyện phụ trách khối, ngành, xã –thị trấn; chuẩn bị văn kiện Đại hội, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá mới . . .

       6.Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ; tự phê bình và phê bình theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo định kỳ hàng năm.

      7.Nghe báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thường vụ Huyện uỷ hàng quý và của Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.