Ngành Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

03/09/2015 03:21 Số lượt xem: 726
Bộ Tài chính cho biết, Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ chính.
Ảnh minh họa
Kế hoạch tập trung vào 6 nhiệm vụ chính của cải cách hành chính là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
 
Cụ thể, về cải cách thể chế, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thuế đồng bộ, cơ cấu bền vững, có khả năng huy động đầy đủ, chủ động, hợp lý các nguồn thu ngân sách nhà nước; Hoàn thiện khung pháp lý về phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính;  Hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính doanh nghiệp; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với thị trường tài chính và dịch vụ tài chính.
 
Về cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính; Tiếp tục cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính; Đơn giản hóa và công khai hóa quy trình, thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan bằng hoặc vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6…
 
Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính, sẽ nghiên cứu, thí điểm và áp dụng mô hình quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm, chứng khoán nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát và góp phần xây dựng thể chế thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán đáp ứng yêu cầu hội nhập tài chính trong khu vực và quốc tế.
 
Đối với xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ; Phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức gắn với việc tăng cường thanh kiểm tra, giám sát bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
 
Về cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính qua việc tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi cơ chế, chính sách thuế, phí, lệ phí để tăng cường công tác thu ngân sách đạt 21-23% GDP, tốc độ tăng trưởng số thu thuế, phí lệ phí bình quân tăng 16-18% cả năm.
 
Bộ Tài chính cho biết, về hiện đại hóa hành chính, công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên mạng thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị; thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 (thực hiện 100% khai, nộp và hoàn thuế điện tử), vận hành ổn định hệ thống thông quan tự động (VINACCS/VCIS), đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân; đến năm 2020, thực hiện mô hình hải quan một cửa quốc gia trên toàn hệ thống các đơn vị ngành hải quan và hoàn thành đề án hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
Võ Thị Thúy Hằng
Nguồn: BBN