Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 23/10/2023 của Ban thường vụ Thị ủy Thuận Thành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023 và định hướng đến năm 2030”
Số ký hiệu 118/KH- UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/11/2023 Người ký Nguyễn Xuân Đương
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 23/10/2023 của Ban thường vụ Thị ủy Thuận Thành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023 và định hướng đến năm 2030”