ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HUYỆN THUẬN THÀNH

02/11/2021 10:42 Số lượt xem: 5552

1. Định hướng phát triển huyện Thuận Thành trở thành thị xã

1.1. Định hướng chung

- Xây dựng kế hoạch phát triển huyện Thuận Thành  trở thành đô thị Thuận Thành nhằm cụ thể quá trình thực hiện quy hoạch đô thị, các quy hoạch chuyên ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phát triển đô thị phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, thông qua tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững;

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị để xây dựng đô thị Thuận Thành ngày càng văn minh, hiện đại. Góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh và sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn đến năm 2030.

1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của Nhân dân gắn liền với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,… phấn đấu đạt được những chỉ tiêu cụ thể:

Các chỉ tiêu về kinh tế:

- Tổng sản phẩm địa phương (so với giá 2010) giữ vững tốc độ tăng trưởng 10,2% trong đó:

+ Nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,8%;

+ Công nghiệp và xây dựng tăng 9,5%;

+ Khu vực dịch vụ tăng 12,6%.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

+ Khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 7%;

+ Công nghiệp và xây dựng chiếm 51% (công nghiệp chiếm 45%);

+ Dịch vụ chiếm 42%.

- Thu nhập bình quân đầu người tăng 8 - 10%/năm.

- Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 30% GRDP hàng năm.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu USD, nhập khẩu 85 triệu USD.

         Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội:

- 100% trường đạt chuẩn quốc gia và 100% phòng học kiên cố; 100% giáo viên, nhân viên quản lý giáo dục đạt chuẩn (trong đó, trên chuẩn đạt 97%).

- Duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 1,5%; tỷ suất sinh giảm 1%/năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%.

- Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn dưới 1,0%.

- Tỷ lệ thôn, khu phố văn hóa đạt 95%.

- 98% gia đình văn hóa và 95% cơ quan đạt danh hiệu văn hóa.

          Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 50%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý hợp vệ sinh đạt 100%.

- Tỷ lệ chiếu sáng đường chính đạt 100%; tỷ lệ chiếu sáng ngõ xóm đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ dân cư được cấp nước đạt 100%.

- Tiêu chuẩn cấp nước đạt 135 lít/ người/ ngày.

- Mật độ hệ thống thoát nước đạt 10 km/km2.

- Đất cây xanh toàn đô thị đạt 10 m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 4 m2/người.

2. Định hướng phát triển các xã thành các phường

Mục tiêu tổng quát

Tập chung mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội, xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng kinh tế - hạ tầng xã hội... Nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế đến tham gia đầu tư vào những lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, gắn với việc giải quyết việc làm và tăng lao động trong các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần số lao động ngành nông nghiệp.

Ưu tiên nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm. Phát triển không gian đô thị theo đúng quy hoạch và chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt; triển khai các nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và người dân trong việc chấp hành Luật Xây dựng, quy hoạch xây dựng và quản lý kiến trúc đô thị. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng. Phát triển hệ thống siêu thị quy mô vừa và nhỏ tại nơi đông dân cư, hệ thống chợ, nhà hàng, khách sạn, điểm dừng chân... đẩy mạnh công tác quảng bá, gắn kết chặt chẽ chương trình du lịch với các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ, đồng thời xây dựng các mô hình quản lý tiên tiến trong khai thác và vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng đạt chuẩn và hiện đại. Duy trì, xây dựng và nâng cao các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và công tác truyền thông về dân số. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo. Chỉ đạo các tổ chức xã hội trên địa bàn thực hiện các chính sách ưu đãi về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin và các dịch vụ tiếp cận theo nghèo đa chiều nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo. Từng bước trùng tu, tôn tạo các di tích đã xuống cấp nhằm thu hút đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử đã được công nhận. Tiếp tục phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trở thành ý thức trong nếp sống và sinh hoạt của mọi người dân.

Chủ động nắm tình hình nội bộ nhân dân, hoạt động các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường trấn áp các tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm xe quá khổ, quá tải, chở hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng và chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao.