Thuận Thành thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong việc triển khai các công trình hạ tầng

16/06/2022 16:08 Số lượt xem: 84

Công tác Dân vận là một nội dung, chương trình trọng tâm trong các hoạt động của cơ quan dân vận các cấp và cả hệ thống chính trị của đất nước. Làm tốt công tác dân vận sẽ có ý nghĩa quan trọng để vận động nhân dân trong các phong trào hoạt động ở địa phương, đặc biệt là những công việc khó mang tính nhạy cảm như đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác giải phóng mặt bằng...

Năm 2021, huyện Thuận Thành được phê duyệt 75 dự án đất ở và 160 dự án phát triển kinh tế và công ích cho cộng đồng. Xác định GPMB là “chìa khóa”, đồng thời là “nút thắt” quyết định tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Thành đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tối đa quy chế dân chủ nhằm đem lại những kết quả tích cực nhất. Theo đó, BCĐ thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, GPMB theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các chương trình, dự án đầu tư tại địa bàn cũng như các phương án đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, các loại thủ tục hành chính đều được chính quyền các cấp công khai rõ ràng; Phổ biến, giải thích cụ thể, chi tiết tại các buổi hội nghị, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, sau đó, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, công khai tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Nhờ chú trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; minh bạch, công khai các dự án; chủ động lắng nghe, chia sẻ và kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, năm 2021, huyện Thuận Thành đã triển khai thực hiện và hoàn thành công tác GPMB 55 dự án, đang triển khai bồi thường GPMB đối với 51 Dự án. Trao đổi với chúng tôi, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân được bàn và tham gia các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước; tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch, dân chủ trong việc giải quyết các nội dung có liên quan đến công dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC trong công tác GPMB; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; chủ động công khai, minh bạch các thủ tục, quy định; sự chân thành lắng nghe, chia sẻ và nhanh chóng giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân là những kinh nghiệm trong công tác bồi thường, GPMB của huyện Thuận Thành. Nhờ đó, đã dần tháo gỡ được “nút thắt”, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, góp phần thúc đẩy KT-XH của địa phương.

Hữu Ánh