Phường An Bình đề nghị 127 hồ sơ hưởng trợ cấp Người cao tuổi hằng tháng năm 2024

22/09/2023 09:06 Số lượt xem: 52

Thực hiện công văn số 140/CV-PLĐTBXH ngày 14/08/2023 của Phòng Lao động TB &XH thị xã Thuận Thành về việc lập hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng đối tượng NCT năm 2024, UBND phường đã tiến hành thông báo rà soát lập hồ sơ từ đầu mối các chi trưởng NCT của các khu phố từ ngày 18/08/2023 đến ngày 05/09/2023. Kết quả, UBND phường đã lập hồ sơ, công văn và danh sách đề nghị lên phòng LĐ -TB & XH thị xã Thuận Thành 127 hồ sơ, trong đó: 74 hồ sơ đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng NCT 70-74 tuổi; 34 hồ sơ đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng NCT 75-79 tuổi; 19 hồ sơ đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng NCT 80 tuổi trở lên.  Quan tâm chăm sóc NCT là đạo lí và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, ngày nay được thể hiện bằng Luật hóa lại càng được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chú đáo hơn. Bên cạnh việc trợ cấp NCT của Nhà nước, phường An Bình còn tổ chức xây dựng Quỹ chăm sóc NCT cấp phường và cấp khu phố. Vừa qua, phường phát động tháng cao điểm vận động Quỹ chăm sóc NCT đã được nhân dân và các tập thể, cá nhân ủng hộ trên 80 triệu đồng. Hội NCT phường cũng đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao cụm 4 xã, phường trong tháng 9/2023 và đang tích cực chuẩn bị để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày NCT 1/10 tới đây.

Phạm Thuận Thành - Đài An Bình