Các cấp hội liên hiệp phụ nữ thị xã tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội

11/09/2023 10:46 Số lượt xem: 81

Thực hiện nghiêm túc các Quyết đinh Số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Các cấp Hội LHPN thị xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Từ năm 2018 đến nay, công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội LHPN thị xã có nhiều đổi mới và từng bước có hiệu quả thiết thực. Đã chủ trì giám sát được 08 cuộc, phối hợp với các ngành giám sát được 15 cuộc; Các cơ sở Hội đã tiến hành giám 90 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào các chính sách xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các Trường mầm non và các cơ sở chế biến thực phẩm; Việc thực hiện Luật Trẻ em; chương trình sữa học đường; Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân; Việc hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo; giám sát công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ vv… Hội LHPN thị xã đã tham gia đóng góp vào các dự thảo luật, luật sửa đổi bổ sung và các văn bản khác như: dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật An toàn thực phẩm; Luật Bình đẳng giới; Luật hôn nhân gia đình; Luật đất đai vv... Đồng thời tham gia vào các văn bản, các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

 

Hữu Ánh