Các cấp công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng đời sống văn hoá

26/02/2024 07:08 Số lượt xem: 70

Thời gian qua, việc triển khai, vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được các cấp công đoàn trong thị xã triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Năm 2023, toàn thị xã có 112/124 đơn vị(đạt tỷ lệ 91% và so với năm 2022 tăng 4 %); Giai đoạn 2 năm 2022-2023, có 100/124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được LĐLĐ tỉnh công nhận đạt chuẩn văn hoá. Có được kết quả trên là do các công đoàn cơ sở đã tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên về nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua như: Quy định quy chế làm việc, quy chế ứng xử, phong cách và giao tiếp làm việc. 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào”Xanh-Sạch-Đẹp”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Duy trì các hoạt động văn hoá thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động… Thời gian tới, Mỗi đoàn viên, CNVCNLĐ có ý thức vận động gia đình thực hiện nếp sống văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó, CNVCNLĐ thể hiện trách nhiệm của mình đối với trách nhiệm được giao, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá; Tích cực tham gia tốt các phong trào, cuộc vận động ở địa phương./.

 

Hữu Ánh