Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Xuân Lâm, Hà Mãn, Ngũ Thái năm 2016

17/11/2016 08:05 Số lượt xem: 30066

Ngày 16/11/2016 huyện Thuận Thành tổ chức diễn tập chiến đấu cụm xã Xuân Lâm, Hà Mãn, Ngũ Thái năm 2016 mật danh DT16.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập đấu phòng thủ cụm xã Xuân Lâm, Hà Mãn, Ngũ Thái huyện Thuận Thành năm 2016 được tiến hành theo 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Thực hành chiến đấu phòng thủ. Ban chỉ huy quân sự các xã triển khai các biện pháp chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Hội nghị đảng ủy mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh; họp UBND xã triển khai một số biện pháp khẩn cấp về quốc phòng và an ninh, xử lý tình huống A2 như triển khai lệnh giới nghiêm, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin, và đánh địch đổ bộ đường không.

Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Xuân Lâm, Hà Mãn, Ngũ Thái huyện Thuận Thành năm 2016, nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; vai trò làm tham mưu của MTTQ, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Cũng thông qua diễn tập còn nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân địa phương, để rút kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác diễn tập trong thời gian tới./. 

Đức Thanh