KH triển khai thực hiện NĐ số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC..

05/03/2021 14:05 Số lượt xem: 101
Nguồn: UBND thành phố