KH cải thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025

09/07/2020 15:44 Số lượt xem: 59
Nguồn: UBND thành phố