Danh sách di tích lịch sử cấp quốc gia

20/01/2016 03:41 Số lượt xem: 817

DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ CẤP QUỐC GIA

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH

STT

Tên di tích

Loại hình

Địa điểm

Xếp hạng

 

1. Phường Đại Phúc

1

Văn Miếu Bắc Ninh

Lịch sử - Văn hóa

 

Khu 10, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 28-VH/QĐ

Ngày: 28/01/1988

2

Chùa Đống Cao (Linh Sơn tự)

Lịch sử - Văn hóa

 

Khu 1, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số:  28-VH/QĐ

Ngày:  18/01/1988

3

Đền thờ Nguyễn Phúc Xuyên

Lịch sử - Văn hóa

Khu 7, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số:  28-VH/QĐ

Ngày:  18/01/1988

4

Lăng đá Bùi Nguyễn Thái

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu 1, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số:  28-VH/QĐ

Ngày:  18/01/1988

 

2. Phường Đáp Cầu

5

Chùa Đáp Cầu (Bảo Uyên tự)

 Kiến trúc – Nghệ Thuật

 Khu 5, phường Đáp Cầu

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 188-QĐ/BT

Ngày: 13/02/1995

6

Đình Đáp Cầu

Kiến trúc – Nghệ Thuật

 Khu 5, phường Đáp Cầu,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 188-QĐ/BT

Ngày: 13/02/1995

 

3. Phường Kinh Bắc

7

Chùa làng Yên Mẫn (Di Đà tự)

Lịch sử và

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Yên Mẫn, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 154-QĐ

Ngày: 25/01/1991

8

Đình làng Yên Mẫn

Lịch sử và

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Yên Mẫn, phường Kinh Bắc

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 154-QĐ

Ngày: 25/01/1991

 

4. Phường Ninh Xá

9

Chùa làng Đọ Xá (Minh Quang tự)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Đọ Xá, phường Ninh Xá,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 138/QĐ

Ngày: 31/01/1992

10

Đình Đọ Xá

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Đọ Xá, phường Ninh Xá,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 138/QĐ

Ngày: 31/01/1992

 

5. Phường Thị Cầu

11

Chùa Đèo (Điều Sơn tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu 4, phường Thị Cầu,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 168/VH-QĐ

Ngày: 02/03/1990

12

Đền Điều Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Khu 4, phường Thị Cầu,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 168/VH-QĐ

Ngày: 02/03/1990

 

6. Phường Vũ Ninh

13

Chùa Cổ Mễ (Quế Hoa tự)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-VH/QĐ

Ngày: 21/01/1989

14

Đình Cổ Mễ

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-VH/QĐ

Ngày: 21/01/1989

15

Đền Cổ Mễ (Đền Bà Chúa kho)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-VH/QĐ

Ngày: 21/01/1989

16

Đền Thanh Sơn (Đền Quan)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 921-QĐ/BT

Ngày: 20/07/1994

 

7. Phường Hạp Lĩnh

17

Chùa làng Trần (Hồng Lô tự)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Trần, phường Hạp Lĩnh,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 295-QĐ/BT

Ngày: 12/02/1994

 

8. Phường Vạn An

18

Chùa Lẫm (Nguyên Thiền tự)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Thượng Đồng, phường Vạn An,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 372-QĐ/BT

Ngày: 10/03/1994

19

Đình Lẫm (nằm trong chùa)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Thượng Đồng, phường Vạn An,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 372-QĐ/BT

Ngày: 10/03/1994

20

Đình Thụ Ninh

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Thụ Ninh, phuờng Vạn An

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 951/QĐ-BVHTTDL

Ngày: 17/3/2016

 

9. Phường Vân Dương

21

Đền Vân Mẫu

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Vân Mẫu, phường Vân Dương,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-VH/QĐ

Ngày: 21/01/1989

22

Nhà Cố Trạch

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Vân Mẫu, phường Vân Dương,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-VH/QĐ

Ngày: 21/01/1989

23

Nghè Chu Mẫu

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Chu Mẫu, phường Vân Dương,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-VH/QĐ

Ngày: 21/01/1989

 

10. Phường Võ Cường

24

Chùa làng Xuân Ổ A (Hồng Phúc tự)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-QĐ/BT

Ngày: 21/01/1989

25

Đình làng Xuân Ổ A

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-QĐ/BT

Ngày: 21/01/1989

26

Đền làng Xuân Ổ A

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-QĐ/BT

Ngày: 21/01/1989

27

Di tích khảo cổ học chùa Lái

Khảo cổ học

Khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-QĐ/BT

Ngày: 21/01/1989

 

11. Xã Phong Khê

28

Đền làng Dương Ổ

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 51/2001/QĐ-BVHTT

Ngày: 27/12/2001

29

Nghè làng Dương Ổ

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Thôn Dương Ổ, xã Phong Khê,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 51/2001/QĐ-BVHTT

Ngày: 27/12/2001

 

12. Xã Hòa Long

30

Chùa làng Xuân Đồng (Linh Quang tự)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Thôn Xuân Đồng, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 51/2001/QĐ-BVHTT

Ngày: 27/12/2001

31

Chùa Kim Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Quả Cảm, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 34/BVH

Ngày: 09/01/1990

32

Đình Quả Cảm

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Quả Cảm, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 34/BVH

Ngày: 09/01/1990

33

Đền Quả Cảm

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Quả Cảm, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 34/BVH

Ngày: 09/01/1990

34

Đình Viêm Xá (đình Diềm)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 29-VH/QĐ

Ngày: 13/01/1964

35

Đền Vua Bà (Đền thủy tổ quan họ)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 3211/QĐ-BT

Ngày: 12/12/1994

 

13. Kim Chân

36

Đền thờ 18 Tiến sĩ làng Kim Đôi

Di tích lịch sử

Thôn Kim Đôi, xã Kim Chân,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-VH/QĐ

Ngày: 21/01/1989

37

Văn chỉ họ Phạm

Di tích lịch sử

Thôn Kim Đôi, xã Kim Chân,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 502-QĐ/BT

Ngày: 28/04/1994

 

14. Xã Nam Sơn

38

Chùa Dạm (Đại Lãm tự)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Tự, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 29/VH-QĐ

Ngày: 13/01/1964

39

Chùa Hàm Long (Hàm Long tự)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 28/VH-QĐ

Ngày: 28/01/1988

 

15. Xã Khúc Xuyên

40

Chùa Trà Xuyên (Nghinh Phúc tự)

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Thôn Trà Xuyên, xã Khúc Xuyên,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 295-QĐ/BT

Ngày: 12/02/1994

41

Đình Trà Xuyên

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Thôn Trà Xuyên, xã Khúc Xuyên,

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 295-QĐ/BT

Ngày: 12/02/1994

Trung bình (0 Bình chọn)