Ban biên tập Cổng TTĐT TP - Nhiệm vụ và chế độ làm việc của BBT

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 36
Ngày 26/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh.
I. Danh sách BBT Cổng TTĐT Thành phố
  Họ và tên  
1     Ông Lưu Đình Thực - Phó chủ tịch UBND Thành phố        TRưởng ban 
2 Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng phòng VH&TT           Phó ban TT 
3 Ông Nguyễn Trung Dũng - Chánh VP Thành ủy   Phó ban 
Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Trưởng Đài phát thanh  Phó ban 
5 Bà Nguyễn Thị Phúc - Trưởng phòng TC- Kế hoạch   Thành viên
6 Ông Đỗ Chu Hưng  - Trưởng phòng Nội vụ  Thành viên
7 Ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng phòng Tư pháp  Thành viên
8 Chu Thanh Hải – Trưởng phòng QLĐT Thành viên
9 Ông Trịnh Xuân Nhàn – Trưởng phòng Kinh tế   Thành viên
10 Ông Nguyễn Công Vạn- Trưởng phòng TN&MT           Thành viên
12 Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Chánh VP HĐND – UBND   Thành viên
13 Ông Diêm Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công  Thành viên
14 Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành viên
15 Ông Trần Quang Đức - Phó trưởng phòng VH&TT  Thành viên
16 Ông Nguyễn Khắc Thụy - Phó trưởng Đài phát thanh Thành viên
17 Bà Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên phòng VH&TT Thư ký
 

II. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban biên tập:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban biên tập do UBND Thành phố quy định.

- Tổ chức biên tập, thu thập tài liệu, định hướng, kiểm duyệt, rà soát, bổ sung, điều chỉnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử của Thành phố, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Điều hành và phát triển nội dung, chất lượng tin, bài của Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

- Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã ban hành có liên quan đến các lĩnh vực công tác của Thành phố, của các ngành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Xây dựng Quy chế hoạt động Ban biên tập, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban biên tập và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn đối với Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh.

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban biên tập do Trưởng ban phân công.

2. Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bộ phận thường trực Ban biên tập đặt tại phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Ninh.

3. Kinh phí hoạt động của Ban biên tập được dự toán trong nguồn ngân sách hàng năm cấp cho sự nghiệp công nghệ thông tin.

Xem Quyết định số 2197/QĐ-UBND tại đây

III. Thông tin liên hệ thường trực Cổng TTĐT thành phố:

Thông tin liên hệ Thường trực Ban biên tập Cổng TTĐT Thành phố
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố.
SĐT: (0222).3821.975
Địa chỉ: 217 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Admin
Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin TP