Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

17/01/2019 09:21 Số lượt xem: 844

Chiều 16-1, Sở Tư pháp tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh.

 

Năm 2018, ngành Tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác. Nổi bật, công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật luôn đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, kịp thời triển khai các văn bản pháp luật mới đi vào cuộc sống. Toàn tỉnh tổ chức 4.011 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 40.000 lượt người, cấp phát hơn 170.000 tài liệu cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Ngành tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên. Toàn tỉnh thực hiện hòa giải thành công 746/1.017 vụ, đạt 73,4%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đề nghị cán bộ, nhân viên toàn ngành tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”,… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.

Nhân dịp này, 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tư pháp vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp"; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2018 được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh khen thưởng.

BBT
Nguồn: baobacninh