Lịch trực tháng 12 năm 2019 của TT Trợ giúp pháp lý

04/12/2019 09:49 Số lượt xem: 100

LỊCH TRỰC THÁNG 12 NĂM 2019

(Trực tiếp công dân và tư vấn qua điện thoại)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

02/12/2019

Đ/c Lan Anh

03/12/2019

Đ/c Lan Anh

04/12/2019

Đ/c Lan Anh

05/12/2019

Đ/c Lan Anh

06/12/2019

Đ/c Lan Anh

09/12/2019

Đ/c Lan Anh

10/12/2019

Đ/c Lan Anh

11/12/2019

Đ/c Lan Anh

12/12/2019

Đ/c Lan Anh

13/12/2019

Đ/c Lan Anh

16/12/2019

Đ/c Lan Anh

17/12/2019

Đ/c Lan Anh

18/12/2019

Đ/c Lan Anh

19/12/2019

Đ/c Lan Anh

20/12/2019

Đ/c Lan Anh

23/12/2019

Đ/c Lan Anh

24/12/2019

Đ/c Lan Anh

25/12/2019

Đ/c Lan Anh

26/12/2019

Đ/c Lan Anh

27/12/2019

Đ/c Lan Anh

30/12/2019

Đ/c Lan Anh

31/12/2019

Đ/c Lan Anh

 

 

 

 

Lưu ý: Lịch trực có thể thay đổi.

TT TGPL