Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 14616

Đã truy cập : 44083094

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp.

30/06/2020 09:01 Số lượt xem: 195

Ngày 19/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2020/TT-BTC về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, gồm:

          1. Thông tư số 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ tập trung của của Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam.

          2. Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính Thông tư ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

          3. Thông tư số 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải. 

          4. Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

          5. Thông tư số 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định quyền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

          6. Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ thi hành chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

          7. Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.

          8. Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/8/2020.(Kèm theo Thông tư số 60/2020/TT-BTC)

Văn phòng Sở