Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản

26/08/2020 13:37 Số lượt xem: 252
Ngày 25/8/2020 Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh có văn bản số 192/CCKL-TTPC về việc Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản.Xem văn bản tại đây
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản
Sở Nông nghiệp và PTNT
Nguồn: Chi cục Kiểm lâm