UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bắc Ninh

06/11/2018 15:25 Số lượt xem: 976

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 641/QĐ-SNV, về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành  phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị sẽ là căn cứ để đánh giá cơ quan trong sạch, vững mạnh và xét thi đua - khen thưởng hằng năm theo quy định.

Theo Quyết định, Chỉ số CCHC được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí được quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC với thang điểm được tính là 100 điểm. Trong đó, đạt từ 90 điểm trở lên thuộc nhóm tốt; từ 80 đến dưới 90 điểm thuộc nhóm khá; từ 70 đến dưới 80 điểm thuộc nhóm trung bình; dưới 70 điểm thuộc nhóm kém.

Cụ thể, đối với các Sở, ban, ngành sẽ chấm theo phụ lục số 01 gồm 8 lĩnh vực, 40 tiêu chí, 51 tiêu chí thành phần (công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính: 5 tiêu chí, 9 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL: 4 tiêu chí, 10 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính: 4 tiêu chí, 7 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy: 6 tiêu chí; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 7 tiêu chí, 10 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công: 5 tiêu chí, 2 tiêu chí thành phần; hiện đại hóa nền hành chính: 4 tiêu chí, 13 tiêu chí thành phần; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 5 tiêu chí). Phụ lục số 02 gồm 8 lĩnh vực, 38 tiêu chí, 59 tiêu chí thành phần (công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính: 5 tiêu chí, 12 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL: 5 tiêu chí, 10 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính: 3 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy: 5 tiêu chí, 1 tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 8 tiêu chí, 13 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công: 3 tiêu chí, 2 tiêu chí thành phần; hiện đại hóa nền hành chính: 4 tiêu chí, 13 tiêu chí thành phần; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 5 tiêu chí).

Điểm số của mỗi tiêu chí CCHC căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Điểm tối đa của tiêu chí được tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất, các nhiệm vụ thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện chưa đúng thì theo mức độ mà trừ đi số điểm theo quy định trong tổng số điểm.

Trường hợp đối với từng cơ quan, đơn vị trong thực tế có thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhưng thiếu tài liệu kiểm chứng thì phải có báo cáo giải trình và viện dẫn những tài liệu có nội dung tương tự phù hợp, để vận dụng tính điểm xác định kết quả của nhiệm vụ tương tự cho tiêu chí đó (nếu có tài liệu có nội dung tương tự phù hợp thì được tính tối đa bằng 70% số điểm của tiêu chí theo quy định).
 
Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tự tổ chức đánh giá kết quả chỉ số CCHC của đơn vị mình trong tháng 11 và gửi Hội đồng đánh giá cấp tỉnh thẩm định, chấm xét duyệt trong tháng 12 hàng năm. Hồ sơ nộp chậm so với thời gian quy định sẽ bị trừ điểm (mỗi một ngày chậm sẽ bị trừ 01 điểm).

Xác định Chỉ số CCHC hàng năm nhằm mục đích để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Thông qua việc chấm điểm, xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần và xác định được Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, từng bước ổn định trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo các kết quả cải cách hành chính.

Kết quả đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời, là căn cứ để đánh giá cơ quan trong sạch, vững mạnh và xét thi đua - khen thưởng hằng năm theo quy định.

Quyết định này thay thế Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2919

Đã truy cập : 43124305