UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

30/06/2020 16:35 Số lượt xem: 63

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bao gồm 9 phần:

(1) Tình hình chung về sử dụng năng lượng và thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

(2) Căn cứ xây dựng Kế hoạch;

(3) Mục tiêu chung;

(4) Mục tiêu cụ thể;

(5) Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện;

(6) Nội dung kế hoạch;

(7) Giải pháp thực hiện;

(8) Kinh phí thực hiện;

(9) Tổ chức thực hiện.

Chương trình áp dụng với mọi đối tượng bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng tại Việt Nam;

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm huy động tối đa các nguồn lực trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các nội dung thực hiện mục tiêu cụ thể của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, tỉnh Bắc Ninh ban hành các nội dung nhằm thực hiện các mục tiêu của địa phương trong các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp; xây dựng công trình toà nhà; giao thông vận tải; chiếu sáng công cộng; sản xuất nông nghiệp; hoạt động tài nguyên và môi trường; trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; trong gia đình; điều hành cung ứng điện; sử dụng công nghệ, trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Kế hoạch quy định việc Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban.

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7071

Đã truy cập : 43765313