Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh năm 2021

02/03/2021 10:24 Số lượt xem: 86

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2584/QĐ-BTP ngày 25/12/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/01/2021 về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, nhằm thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Kế hoạch đưa ra các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; trong đó, nội dung thứ nhất là ”Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính” có hai hoạt động chính: Một là, thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu, thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật có khó khăn về tài chính, tại Hội người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội có chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương; Hai là, cung cấp danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam; Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội người khuyết tật; các cơ sở trợ giúp xã hội có chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cho người khuyết tật; trường học, cơ sở kinh doanh, các tổ chức của người khuyết tật để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Nội dung thứ 2 là "Nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính", gồm 03 hoạt động chính; Một là, Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; lồng ghép việc truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương, chú trọng những nơi có nhiều người khuyết tật, đặc biệt trẻ em là người khuyết tật; lồng ghép việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông; Hai là, biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam; Hội Người khuyết tật; các cơ sở trợ giúp xã hội có chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cho người khuyết tật, trường học, cơ sở kinh doanh, các tổ chức của người khuyết tật; Ba là, tổ chức các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trọng tâm nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) bằng các hình thức phù hợp.

Nội dung thứ 3: "Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý" nhằm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, đặc biệt là tư vấn chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật và kỹ năng tham gia tố tụng (cụ thể từng dạng tật trong các lĩnh vực pháp luật phù hợp với thực tế của địa phương) ít nhất từ 01 đến 02 lớp/năm.

Kế hoạch còn thực hiện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính....

P.QLN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8329

Đã truy cập : 45301408