Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019

09/10/2019 07:40 Số lượt xem: 161

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 9/2019 (từ ngày 21/8/2019 đến ngày 20/9/2019), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,090 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 18 dự án trong đó: 17 dự án tăng vốn với số vốn tăng là 89,767 triệu USD, 01 dự án giảm vốn với số vốn giảm là 0,132 triệu USD; thu hồi 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15,313 triệu USD.

9 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/9/2019), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 85 dự án với tổng vốn đầu tư là 647,347 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 94 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 494,753 triệu USD; thu hồi 22 dự án với tổng vốn đầu tư là 71,348 triệu USD; 02 dự án tạm ngưng hoạt động. 

Lũy kế đến 20/9/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 934 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 16.880,354 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 9/2019 (từ ngày 21/8/2019 đến ngày 20/9/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 38,928 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án với số vốn tăng là 1,525 triệu USD; thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 0,103 triệu USD.

09 tháng đầu năm năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/9/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 87 dự án với tổng vốn đầu tư là 59,936 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 19 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 13,639 triệu USD; thu hồi 14 dự án với tổng vốn đầu tư là 18,799 triệu USD; tạm ngưng hoạt động đối với 03 dự án.

Lũy kế đến 20/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 490 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.153,748 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 9/2019 (từ ngày 21/8/2019 đến ngày 20/9/2019), trên địa bàn tỉnh có 49 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 16,190 triệu USD (trong đó có 11 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định với giá trị là 10,640 triệu USD).

09 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/9/2019), trên địa bàn tỉnh có 130 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 46,026 triệu USD. 

Lũy kế đến 20/9/2019, có 255 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 287,624 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 9/2019 (từ ngày 21/8/2019 đến ngày 20/9/2019), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 44,018 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 21 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 91,160 triệu USD; thu hồi 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15,416 triệu USD; 49 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 19,190 triệu USD (trong đó có 11 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định).

9 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/9/2019), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 1.171,554 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 172 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 707,283 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 113 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 508,391 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 130 lượt với giá trị là 46,026 triệu USD. 

+ Thu hồi 36 dự án với tổng vốn đầu tư là 90,147 triệu USD.

+ Tạm ngưng hoạt động đối với 05 dự án.

 Lũy kế đến hết ngày 20/9/2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.424 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 18.321,725 triệu USD.

Phòng KTĐN,

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5335

Đã truy cập : 43590079