Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019

09/08/2019 08:43 Số lượt xem: 131

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 7/2019 (từ ngày 21/6/2019 đến ngày 20/7/2019), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 15,343 triệu USD; cấp điều chỉnh  vốn cho 17 dự án với số vốn tăng là  10,735 triệu USD; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 12,5 triệu USD; 02 dự án tạm ngưng hoạt động.

7 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/7/2019), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 65 dự án với tổng vốn đầu tư là 606,005 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 72 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 387,937 triệu USD; thu hồi 10 dự án với tổng vốn đầu tư là 42,235 triệu USD. 

Lũy kế đến 20/7/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 930 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 16.761,31 triệu USD;

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 7/2019 (từ ngày 21/6/2019 đến ngày 20/7/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,19 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án với số vốn tăng là 0,536 triệu USD; thu hồi 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9,105 triệu USD.

7 tháng đầu năm năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/7/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 56 dự án với tổng vốn đầu tư là 17,342 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 14 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 11,768 triệu USD; thu hồi 12 dự án với tổng vốn đầu tư là 18,605 triệu USD; tạm ngưng hoạt động đối với 03 dự án.

Lũy kế đến 20/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 467 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.109,477 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn mua cổ phần

Trong tháng 7/2019 (từ ngày 21/6/2019 đến ngày 20/7/2019), trên địa bàn tỉnh có 07 lượt thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 3,178 triệu USD.

7 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/7/2019), trên địa bàn tỉnh có 55 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 26,085 triệu USD. 

Lũy kế đến 20/7/2019, có 180 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp, của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 267,682 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 7/2019 (từ ngày 21/6/2019 đến ngày 20/7/2019), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,533 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 18 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 11,271 triệu USD; thu hồi 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 21,605 triệu USD; chấp thuận 07 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 3,178 triệu USD.

7 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/7/2019), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 988,297 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 121 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 623,347 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 86 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 399,705 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 55 lượt với giá trị là 26,085 triệu USD. 

+ Thu hồi 22 dự án với tổng vốn đầu tư là 60,84 triệu USD.

+ Tạm ngưng hoạt động đối với 05 dự án.

 Lũy kế đến hết ngày 20/7/2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.392 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 18.138,469 triệu USD
Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4833

Đã truy cập : 43590045