Thực hiện một số nội dung khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14

30/06/2020 14:58 Số lượt xem: 68

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Luật mới quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công tại Điều 16, có hành vi: “Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật”.

Đồng thời, Luật sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 của Luật bảo vệ môi trường tại Điều 99:  “a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư; căn cứ đánh giá tác động môi trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường;”...

 Ngày 6/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Nghị định quy định chi tiết về 12 nội dung tại Luật Đầu tư công. Đồng thời, quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư dự án;…

Do vậy, để công tác lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đạt hiệu quả, bảo đảm tính khả thi. Ngoài những nội dung quy định trong Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đề nghị các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khi được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nghiên cứu và tổ chức thực nghiêm túc một số nội dung:

(1) Chỉ tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án khi đã phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, khi gửi hồ sơ cho cơ quan chủ trì để tổ chức thẩm định cần cung cấp đầy đủ căn cứ pháp lý bao gồm cả phần quyết định và phần bản vẽ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền ký và đóng dấu. Đối với các dự án mà liên quan đến nhiều loại đồ án quy hoạch khác nhau như quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được duyệt thì lấy theo quy hoạch ở mức độ cụ thể nhất để làm căn cứ xác định quy mô đầu tư.

(2) Tổ chức đánh giá sơ bộ tác động môi trường đối với các dự án phải thực hiện nội dung này (theo quy định tại Điều 99 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 12 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ).

(3) Tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.   /.

 

Phòng ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7382

Đã truy cập : 43765326