Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích Đình Trang Liệt, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

10/07/2020 15:55 Số lượt xem: 135

           Trong tháng 6 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích Đình Trang Liệt, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

           Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 12/10/2018; phê duyệt dự án tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 30/10/2018.

          Công trình đã thi công hạ giải toàn bộ. Theo quy định thi công dự án tu bổ tôn tạo di tích, ngày 09/01/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời cục Di sản văn hóa và các tổ chức, cá nhân liên quan đánh giá cấu kiện sau khi hạ giải công trình. Ngày 18/02/2020 Cục Di sản văn hóa có văn bản số 79/DSVH-DT về việc điều chỉnh, bổ sung Thiết kế BVTC tu bổ, tôn tạo di tích Đình Trang Liệt, thị xã Từ Sơn. Các bên tham gia Hội đồng đánh giá di tích và Cục Di sản văn hóa thống nhất và đồng ý phương án tu bổ các cấu kiện gỗ của các hạng mục: Đại Đình, Phương Đình, Tả Vu, Hữu Vu, Nghi Môn và Tường rào. Theo đánh giá các chuyên gia và cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa, để đảm bảo việc tu bổ, tôn bạo và sửa chữa kịp thời các thành phần, cấu kiện kiến trúc đã xuống cấp, việc bổ sung dự án là cần thiết.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích Đình Trang Liệt, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khi được UBND tỉnh thông qua, dự án sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành năm 2021, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương trong vùng; phục vụ lễ hội hàng năng, giới thiệu lịch sử văn hóa, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học và phục vụ du khách tới thăm quan khu di tích.

P.KGVX

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6054

Đã truy cập : 44091318