Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Ninh năm 2021

07/01/2021 13:28 Số lượt xem: 266

Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 584/KH-UBND về việc cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Mục đích tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh, hướng tới từng bước xây dựng thành phố thông minh, chính quyền đô thị quản trị hiện đại, hiệu lực và hội nhập quốc tế.

Nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính bao gồm 5 vấn đề: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức, bộ máy;  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính.

Trong đó chú trọng: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy phạm phát luật hàng năm đúng thẩm quyền, chất lượng và bảo đảm trình tự theo quy định pháp luật; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; Công khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện, tăng cường sự giám sát đối với việc chấp hành của cơ quan nhà nước và của CBCCVC trong thực hiện quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định TTHC, thường xuyên chuẩn hóa các quy trình nội bộ, quy trình điện tử và thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của các ngành, các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao… theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng cách đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nhất là năng lực và kỹ năng thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức...

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, đặc biệt nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị.

(Kèm theo Kế hoạch số 584/KH-UBND)

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7172

Đã truy cập : 45211450