Giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Bắc Ninh

30/06/2020 14:56 Số lượt xem: 65

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Luật mới với nhiều nội dung thay đổi, điều chỉnh, bổ sung: Không còn loại dự án trọng điểm nhóm C; HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tất cả dự án nhóm A, B và C do tỉnh quản lý; quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư, …

 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này ( Tại khoản 6 Điều 17).

 Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương (Tại khoản 7 Điều 17).

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (Tại Điều 34).

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tương đối phức tạp, mất nhiều thời gian, nhiều thủ tục hành chính trong khi dự án nhóm C có số lượng nhiều nhưng lại có thời gian thực hiện ngắn hơn dự án nhóm A & B.

Trên cơ sở Luật Đầu tư công số 39 và điều kiện thực tế của tỉnh, để có cơ sở triển khai việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án đồng thời thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư công nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ theo quy định của Luật hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét, trình HĐND tỉnh Bắc Ninh quyết định việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2020 HĐND tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Bắc Ninh./.

Phòng ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7135

Đã truy cập : 43765383