Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019

19/08/2019 09:41 Số lượt xem: 209

Bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2019, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất kịp thời cho Chính phủ nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm. Qua đó đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng…

Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2019 đạt khoảng 6,8%, căn cứ các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 30/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019 với các nội dung chủ yếu đó là:

Thứ nhất, tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành theo các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai quyết liệt, hiệu quả 6 nhóm giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ…

Thứ hai, các nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát luật và xây dựng các đề án phát triển; về công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; về điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; về công tác quy hoạch; về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; về công tác xây dựng Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; về triển khai các nội dung liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chi tiết của Chỉ thị xem tại đây./.

P.THQH - Sở KH&ĐT

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5176

Đã truy cập : 43584985