BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC THÁNG 02 NĂM 2021

01/03/2021 15:57 Số lượt xem: 207

I. Kết quả công tác tháng 2 năm 2021:

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh:

1.1. Ngoài Khu công nghiệp tập trung:

Trong tháng 2/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 02 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 298,239 tỷ VNĐ (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 01 dự án với tổng mức đầu tư 98,239 tỷ đồng); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 01 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 11,234 tỷ VNĐ;

Từ đầu năm đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 06 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 5.254,915 tỷ VNĐ (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 01 dự án với tổng mức đầu tư 98,239 tỷ đồng); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 13 dự án đầu tư trong đó có 05 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.487,193 tỷ VNĐ; Thực hiện thu hồi 03 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 368,48 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 18/02/2021, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 924 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 131.719,67 tỷ VNĐ (Trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,253 tỷ đồng).

1.2. Trong KCN tập trung:

Trong tháng 02/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 02 dự án đầu tư cho nhà đầu tư thứ cấp với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 346,34 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 08 lượt dự án cho nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 1.160,57 tỷ đồng; Điều chỉnh 01 lượt dự án cho nhà đầu tư hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng tương đương 51,32 triệu USD;

Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý KCN đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 04 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 674,34 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 09 dự án đầu tư trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.160,57 tỷ VNĐ; Điều chỉnh 01 lượt dự án cho nhà đầu tư Hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng tương đương 51,32 triệu USD;

Lũy kế đến ngày 18/02/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 520 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trong nước đạt 75.698,93 tỷ đồng (trong đó cấp đầu tư cho 14 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư 18.324,11 tỷ đồng gồm: 03 KCN được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.355 tỷ đồng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp 11 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 15.969,11 tỷ đồng).

1.3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 02/2021, toàn tỉnh đã cấp mới 04 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 644.579 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký điều chỉnh cho 09 dự án đầu tư trong đó có 03 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.149,336 tỷ VNĐ; Điều chỉnh 01 lượt dự án cho nhà đầu tư Hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng tương đương 51,32 triệu USD;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 5.911,255 tỷ VNĐ (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 01 dự án với tổng mức đầu tư 98,239 tỷ đồng); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 22 dự án đầu tư trong đó có 07 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 2.647,263 tỷ VNĐ; Điều chỉnh 01 lượt dự án cho nhà đầu tư hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng tương đương 51,32 triệu USD; Thực hiện thu hồi 03 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 368,48 tỷ đồng.

Lũy kế đến 18/02/2021: tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.444 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 207.418,593 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 14 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 18.324,11 tỷ đồng)
P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8015

Đã truy cập : 45301206