BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÁNG 02 NĂM 2021

01/03/2021 15:59 Số lượt xem: 229

1. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Tháng 02/2021 (từ ngày 19/01/2021 đến ngày 18/02/2021), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 08 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 22,6 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 06 dự án với số vốn tăng là 21,198 triệu USD; thu hồi 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5 triệu USD.

Từ đầu năm đến 18/02/2021 Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 163,971 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 12 dự án với số vốn điều chỉnh giảm là 22,961 triệu USD, thu hồi 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 125,488 triệu USD.

Lũy kế đến 18/02/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1053 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.936,293 tỷ USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.200,203 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Tháng 02/2020 (từ ngày 19/01/2021 đến ngày 18/02/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,6 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 01 dự án với số vốn tăng là 1,5 triệu USD. Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,1 triệu USD.

Từ đầu năm đến 18/02/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,8 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 01 dự án với số vốn tăng là 1,5 triệu USD. Thu hồi 01 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,1 triệu USD.

Lũy kế đến 18/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 589 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.277,365 triệu USD;

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 02/2021 (từ ngày 19/01/2021 đến ngày 18/02/2021), trên địa bàn tỉnh có 04 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 1,5 triệu USD.

Từ đầu năm đến 18/02/2021 trên địa bàn tỉnh có 07 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 1,767 triệu USD.

Lũy kế đến 18/02/2021, có 625 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 422,804 triệu USD

3. Trên địa bàn toàn tỉnh

 Trong tháng 02/2021 (từ ngày 19/01/2021 đến ngày 18/02/2021), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 24,2 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 7 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 22,698 triệu USD; 04 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 1,5 triệu USD; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,1 triệu USD.

Từ đầu năm đến 18/02/2021, trên địa bàn toàn tỉnh (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 18/02/2021):

+ Cấp mới cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 165,771 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 13 dự án với số vốn điều chỉnh giảm là 21,461 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 07 lượt với giá trị là 1,767 triệu USD. 

+ Thu hồi 05 dự án với tổng vốn đầu tư là 125,588 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/02/2021, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1642 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.900,372 triệu USD.

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8462

Đã truy cập : 45301365