BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

02/07/2020 13:37 Số lượt xem: 261

I. Kết quả công tác tháng 6, 6 tháng đầu năm 2020

1. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước

* Công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác quy hoạch:

- Công tác phát triển kinh tế - xã hội:

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh hàng tháng, quý I, 6 tháng đầu năm 2020;

+ Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020;

+ Phối hợp với Cục thống kê xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng quý và cả năm 2020;

+ Tham mưu Tổ giúp việc Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị (khóa XX) gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

+ Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;

+ Tờ trình Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh;

+ Báo cáo về biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an ninh xã hội và nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đầy giải ngân đầu tư công, giữ gìn ANTT và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của Covid -19;

+ Xây dựng dự thảo Quyết định và các biểu mẫu báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội.

- Công tác quy hoạch:

Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến nội dung Lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; kiện toàn Ban giúp việc lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu cùng đơn vị tư vấn trình bày, báo cáo tại phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; đề nghị UBND tỉnh xem xét thông qua nội dung và hồ sơ trình phê duyệt “Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030”.

          * Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước:

+ Các tờ trình phân bổ nguồn vốn đầu tư công (bao gồm: nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn xổ số kiến thiết, nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng nguồn vốn ngân sách trung ương, kinh phí hỗ trợ hạ tầng nông thôn…) năm 2020;

+ Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 gửi UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I, 6 tháng đầu năm 2020;

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và địa phương triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh;

+ Báo cáo điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

+ Cung cấp số liệu về ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển của địa phương;

+ Cho ý kiến và rà soát tình hình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh;

+ Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2020; làm việc với Đoàn Kiểm toán tại Sở;

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn: cho ý kiến phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ hạ tầng nông thôn năm 2020 của huyện Lương Tài và thị xã Từ Sơn, Quế Võ, Yên Phong, thành phố Bắc Ninh, Tiên Du; Rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

2. Công tác theo dõi lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; thủy lợi, đê điều - phòng chống lụt bão, xây dựng nông thôn mới; công nghiệp, thương mại, tài nguyên môi trường (kinh tế ngành)

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp - thương mại, tài nguyên môi trường hàng tháng, quý I, 6 tháng đầu năm 2020.

- Góp ý chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Báo cáo UBND tỉnh cho phép quyết toán khối lượng hoàn thành đề án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường GPMB một số dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường GPMB thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình.

          Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 39 dự án; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật 4 dự án; tham gia Tổ chuyên viên giúp việc hội đồng giá đất tỉnh thực hiện thẩm định 47 dự án; góp ý 53 dự thảo Đề án, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch.

3. Công tác theo dõi lĩnh vực khoa giáo, văn xã

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động lĩnh vực văn hóa, xã hội hàng tháng, quý I, 6 tháng đầu năm 2020.

- Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo và xây dựng Nhà đa năng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh; Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020; Góp ý Dự thảo Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện thẩm định 3 báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; ra quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung 57 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; phê duyệt 2 dự toán hạng mục; góp ý 37 dự thảo Đề án, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch.

4. Công tác theo dõi lĩnh vực đấu thầu, thẩm định, giám sát đánh giá đầu tư

+ Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung khi được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Chỉ tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án khi đã phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức đánh giá sơ bộ tác động môi trường đối với các dự án phải thực hiện nội dung này; Tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

+ Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

+ Tổ chức đi khảo sát thực tế hiện trạng công trình làm cơ sở thẩm định chủ trương đầu tư 10 dự án tại các huyện thị xã Từ Sơn, Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài và thành phố Bắc Ninh.

+ Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, góp ý dự thảo quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 118 hồ sơ (354 gói thầu); phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 98 hồ sơ (376 gói thầu); phê duyệt 37 báo cáo kinh tế kỹ thuật và 1 dự toán; điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 hồ sơ; đề xuất gia hạn thời gian thực hiện 11 gói thầu, điều chỉnh giá hợp đồng 1 gói thầu; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 hồ sơ; trả lại 8 hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán.

5. Lĩnh vực kinh tế đối ngoại, quản lý đầu tư theo hình thức BT

- Quản lý hoạt động đầu tư FDI ngoài khu công nghiệp:

 + Trong tháng 6/2020: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 5 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,486 triệu USD; cấp điều chỉnh 1 lượt dự án với số vốn tăng 0,3 triệu USD; thu hồi 3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 10,893 triệu USD; trên địa bàn tỉnh có 19 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị 5,122 triệu USD (trong đó có 4 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định với giá trị 0,686 triệu USD).

+ Từ đầu năm 2020 đến nay: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư 46 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 19,351 triệu USD; thu hồi 5 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 11,093 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh có 172 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị 50,322 triệu USD.

+ Lũy kế đến 20/6/2020: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư 558 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh 1.196,808 triệu USD; Có 575 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị 373,772 triệu USD.

Thực hiện báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài định kỳ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh; cung cấp thông tin về đầu tư nước ngoài theo các văn bản yêu cầu.

- Công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư: Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư , UBND tỉnh về tình hình đầu tư nước ngoài 2019; Chuẩn bị tài liệu cho chương trình “Xuân Quê hương 2020”; Chuẩn bị tài liệu cho buổi tiếp đón, làm việc đoàn Văn phòng xúc tiến đầu tư Thái Lan tại Việt Nam; Cung cấp thông tin chuẩn bị đón Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền thăm chính thức Việt Nam; Đề xuất sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Công tác quản lý các dự án ODA, NGO: Thực hiện báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2019 theo văn bản số 978/BC-KHĐT ngày 27/12/2019.

- Theo dõi, quản lý đầu tư theo hình thức PPP:  Đôn đốc các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước 2019, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh; Đôn đốc các Sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện kết luận của Thanh tra bộ Tài chính; Lên nội dung, trình duyệt ban hành Sổ tay thực hiện dự án đầu tư theo hình thực hợp đồng BT và các dự án đối ứng trên địa bàn tỉnh; gia hạn thời gian thực hiện các dự án BT trên địa bàn; lập báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án đối ứng.

6. Công tác Đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã

- Tình hình đăng ký kinh doanh:

Trong tháng 6/2020, cấp đăng ký thành lập mới 216 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 2.112,949 tỷ đồng; Cấp đăng ký thành lập mới 72 đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh); Số lượt đăng ký thay đổi 302 doanh nghiệp và 42 đơn vị trực thuộc; Số lượt thông báo thay đổi 261 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc; Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 28 doanh nghiệp; Số lượt giải thể tự nguyện 17 doanh nghiệp và 13 đơn vị trực thuộc. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 6/2020 đạt 99,33%, đứng thứ 3 cả nước.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Cấp đăng ký thành lập mới 1.118 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 8.962,122 tỷ đồng; Cấp đăng ký thành lập mới 329 đơn vị trực thuộc; Số lượt đăng ký thay đổi 1.525 doanh nghiệp và 209 đơn vị trực thuộc; Số lượt thông báo thay đổi 1.186 doanh nghiệp và 42 đơn vị trực thuộc; Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 153 doanh nghiệp; Số lượt giải thể tự nguyện: 115 doanh nghiệp và 168 đơn vị trực thuộc; Số lượt đăng ký tạm ngừng: 440 doanh nghiệp và 57 đơn vị trực thuộc; Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 230 doanh nghiệp và 33 đơn vị trực thuộc.

Lũy kế đến ngày 20/6/2020, trên địa bàn tỉnh có 17.706 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 259.254,270 tỷ đồng và 3.438 đơn vị trực thuộc.

- Tình hình đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp:

Trong tháng 6/2020, cấp đăng ký đầu tư mới 2 dự án với tổng số vốn đăng ký 70,796 tỷ đồng; Cấp đăng ký điều chỉnh cho 5 dự án đầu tư trong đó có 1 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn điều chỉnh tăng 1,382 tỷ đồng; thực hiện thu hồi 1 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 71,426 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 915,747 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 29 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 13 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 687,213 tỷ đồng; thực hiện thu hồi 1 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 71,426 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 20/6/2020, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư 862 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh       107.424,635 tỷ đồng.

- Tình hình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

Lũy kế đến nay, tổng số dự án phê duyệt danh mục đấu thầu 80 dự án:

+ Đang triển khai thực hiện các bước lựa chọn Nhà đầu tư: 40 dự án;

+ Đã cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 28 dự án với tổng mức đầu tư 14.189,217 tỷ đồng.

        + Chưa triển khai thực hiện: 12 dự án.   

- Công tác khác:

Xây dựng kịch bản, chương trình Hội nghị gặp mặt, biểu dương khen thưởng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh năm 2020; Xây dựng dự thảo trình tự thực hiện Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Hoàn thiện dự thảo sau tham gia ý kiến đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025; Báo cáo UBND tỉnh báo cáo đánh giá tác động trong xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn 2017-2022, định hướng đến 2030; tham gia ý kiến đồ án quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở, khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo tình hình đầu tư, phát triển doanh nghiệp; giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư.

7. Công tác Thanh tra

- Lĩnh vực thanh tra: Trong 6 tháng đầu năm 2020, ban hành Kết luận cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; đấu thầu; giám sát đánh giá đầu tư; thực hiện dự án đầu tư công do Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư.

- Lĩnh vực kiểm tra: Đã triển khai đoàn kiểm tra 40 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 20 doanh nghiệp, 20 doanh nghiệp còn lại đang tạm dừng kiểm tra theo văn bản số 146/TTr-VP ngày 25/3/2020 của Thanh tra tỉnh về việc tạm dừng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

- Công tác tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm 2020, công dân đến Sở không có đoàn đông người, chủ yếu là cá nhân đến trao đổi về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư... trên địa bàn tỉnh.

- Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp nhận 5 đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết; Sở đã có các văn bản trả lời đơn không đúng thẩm quyền và hướng dẫn công dân, doanh nghiệp gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết. 

 - Công tác phòng, chống tham nhũng: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở chưa phát hiện và không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng.

 - Công tác khác: báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý II/2020 theo văn bản số 319/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 theo văn bản số 318/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 01/6/2020 của Sở Tư pháp; ban hành 8 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

8. Công tác Văn phòng

- Công tác quản lý cán bộ công chức: Báo cáo Kết quả thực hiện một số quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; Báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025; cập nhật phần mềm cán bộ quản lý công chức; tổ chức xét tuyển và quyết định tuyển dụng viên chức năm 2020 theo đúng quy định; đề nghị kiện toàn bộ máy lãnh đạo Sở; đề nghị quyết định chuyển công tác; báo cáo công tác tổ chức cán bộ (phục vụ công tác thanh tra); cử cán bộ đi học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; đăng ký công chức, viên chức đi học quân sự theo Đối tượng 3.

- Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, quản lý Website của Sở: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; báo cáo các chỉ tiêu để chấm điểm cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2019; cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I, quý II năm 2020; xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và Cải cách tư pháp Quý I năm 2020; Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I, 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020; trình đề nghị công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư; rà soát bộ thủ tục hành chính; cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2020; triển khai phát hành văn bản điện tử; thêm tiện ích, cập nhật tin bài trên website của Sở.

- Công tác tài chính kế toán: Thực hiện công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở; quyết toán phí năm 2019; báo cáo quyết toán tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019; Báo cáo kê khai tài sản năm 2019; đóng chứng từ, sổ sách năm 2019; Quyết toán thuế TNCN năm 2019; trích chuyển phí, lệ phí tháng 1,2,3,4,5/2020; chi lương, bảo hiểm tháng 1,2,3,4,5,6/2020 theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, cơ quan; Đề nghị cấp bổ sung kinh phí năm 2020 với các chương trình, hội nghị; công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở.

- Công tác khác: Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; Báo cáo Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp; Báo cáo Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng; đăng ký và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V; góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác kế toán khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần; phối hợp làm phóng sự chủ đề: “Bắc Ninh thực hiện chương trình cải cách hành chính tổng thể giai đoạn 2011-2020”; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2019; báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ; chuẩn bị báo cáo phục vụ thanh tra của Sở Nội vụ; Báo cáo đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020; đăng ký Sở Y tế cung cấp dung dịch khử khuẩn chống dịch Covid 19; triển khai thực hiện việc kiểm soát khách đến làm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào làm việc; Tập huấn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh; Triển khai các phòng sắp xếp Hồ sơ lưu trữ tài liệu cơ quan; thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu bó gói, tồn đọng.

9. Hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

* Công tác Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch:

- Tư vấn miễn phí các thủ tục về lập hồ sơ Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp cho 150 doanh nghiệp.

- Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: 18 doanh nghiệp trong nước.

- Tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh Đăng ký đầu tư: 5 doanh nghiệp.

- Biên tập và xuất bản 2 số bản tin Kinh tế - Đối ngoại tỉnh Bắc Ninh.

- Biên tập và đăng trên Westsite Sở: 134 tin, bài bản tin Kinh tế - Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

- Sản xuất con dấu theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

- Đăng thông báo mẫu dấu miễn phí lên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, cử 1 cán bộ hỗ trợ các thủ tục pháp lý về hồ sơ Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Hoàn thiện dự toán và kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các cán bộ làm công tác XTĐT.

- Xây dựng kế hoạch dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021.

- Phát hành cuốn: Bắc Ninh - những ưu đãi đầu tư cần biết.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xúc tiến thương mại và chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động xúc tiến thương mại năm 2019 và kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2020.

- Báo cáo tình hình và đề xuất triển khai thực hiện các đề án thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương năm 2020 trong bối cảnh ứng phó dịch bệnh do vi rút Covid-19.

- Đăng ký bổ sung chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020: "Đề án tổ chức hội chợ Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2020".

- Xây dựng 3 đề án thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2021 trình Ban quản lý chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ cung cấp danh sách các hiệp hội, ngành hàng trong tỉnh hỗ trợ Công ty cổ phần Việt Nhân Bắc Ninh vận động mời doanh nghiệp đăng ký tham gia “Hội chợ đường hoa hữu nghị 2020”.

- Vận động hỗ trợ Hội gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ tham gia trưng bày sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ (diện tích trưng bày khoảng 200 m2) tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng 70 năm thành lập tỉnh, Hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch và chợ hoa Tết năm 2020.

- Thông báo mời doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020.

- Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương trên cổng thông tin “Tự hào hàng Việt Nam” của Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục thương mại điện tử và Kinh tế số.

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu 11 sản phẩm nông nghiệp, làng nghề tiêu biểu của địa phương phát sóng trên Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Ninh.

- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký bảo hộ 6 nhãn hiệu hàng hóa cho 5 đơn vị: Cửa hàng thời trang Huy Anh; Công ty TNHH Sản xuất và thương mại võng xếp Hòa Phát; Công ty TNHH Thương mại sản xuất Bảo Huy; Công ty TNHH cơ giới Thiên Nga; Công ty TNHH Caly Thai 8.

- Cập nhật danh sách doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến tháng 5 là 103 nhãn hiệu của 58 đơn vị, doanh nghiệp.

- Năm 2020, sự diễn biến phức của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch nói chung, và du lịch Bắc Ninh nói riêng, một số hoạt động xúc tiến du lịch Bắc Ninh theo Quyết định 858/QĐ-UBND đã phải tạm dừng trước tác động của dại dịch Covit-19 (Các sự kiện tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch tại các sự kiện lễ hội đầu xuân, Khu trưng bày tại chương trình hát dân ca quan họ Bắc Ninh trên thuyền Quý I và Quý II).

- Tuy nhiên, đến nay cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, ngành Du lịch đang xây dựng giải pháp, phục hồi sau đại dịch.

- Kế hoạch Xúc tiến du lịch Bắc Ninh năm 2020 đã thực hiện được các nội dung sau: Thực hiện kế hoạch Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch giỏi” tỉnh Bắc Ninh 2020.

+ Về công tác phát hành, tái bản tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm du lịch: Hoàn thiện các nội dung biên tập tập gấp đền thờ Lý Thường Kiệt (phát hành mới).

+ Tham dự Khảo sát và Hội nghị liên kết - kích cầu Du lịch Vĩnh Phúc năm 2020.

+ Tham dự sự kiện phát động hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và khảo sát, giới thiệu đến điểm Khu du lịch Tam Chúc do Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức.

- Xây dựng Kế hoạch Xúc tiến du lịch Bắc Ninh tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2020 (từ ngày 16-19/7/2020).

* Công tác Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu:

- Tư vấn giám sát: Đang giám sát 3 công trình.

- Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu: 3 gói thầu.

- Lập dự án: 1 dự án.

- Thẩm tra thiết kế bản vẽ - thi công: 1 công trình.

II. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh tháng 7, 8, quý III, tháng 10, 11 và cả năm 2020, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công quý III và cả năm 2020;

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến nội dung Lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050;

        - Giúp việc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2020; Hội đồng xác định giá đất của tỉnh; Ban Kiểm soát - Quỹ Bảo vệ môi trường;

- Giám sát, theo dõi các gói thầu được duyệt thuộc phạm vi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Tổng hợp ý kiến trình Sở Tư pháp; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy định thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh;

- Tiếp tục tổ chức thẩm định các đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của phòng;

- Tăng cường công tác giám sát các dự án BT, BOT trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện dự án BT trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh;

- Thắt chặt công tác thẩm định tiêu chí lựa chọn sơ bộ dự án, đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP và quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đối ứng dự án BT đảm bảo hiệu quả dự án;

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát các dự án BT trên địa bàn tỉnh theo các chương trình đã đề ra;

- Tăng cường công tác giám sát đối với các dự án FDI, ODA trên địa bàn tỉnh, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh;

- Tiếp tục sắp xếp, phân loại, chỉnh lý biên tập hồ sơ lưu trữ đăng ký kinh doanh; cập nhật, hiệu đính thông tin doanh nghiệp vào hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia;

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký;

- Nâng cao chất lượng “Bản tin kinh tế - xã hội”; “ Bản tin Kinh tế đối ngoại”, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư;

- Tổ chức triển lãm: "Triển lãm công nghiệp điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin - Infortech Bắc Ninh 2020";

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư trên Báo và Đài truyền hình;

- Thực hiện 2 số bản tin kinh tế đối ngoại;

- Xây dựng chi tiết các chương trình, đề án về Xúc tiến thương mại và Thương hiệu năm 2021 theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 và Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 25/4/2009 của UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự kiến tổng số 14 chương trình);

- Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia hội chợ thương mại thường niên trong tỉnh (2 kỳ) (hỗ trợ 60 gian hàng/1 kỳ Hội chợ);

- Tổ chức khu trưng bày sản phẩm tham gia” Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2020 (dự kiến tham gia 6 gian hàng trưng bày sản phẩm handmade thủ công mỹ nghệ; hàng nông sản; đặc sản địa phương);

- Tổ chức khu trưng bày sản phẩm tham gia “Hội chợ thương mại quốc tế Việt- Trung (Lạng Sơn 2020)” (dự kiến tham gia 8 gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương);

- Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các doanh nghiệp địa phương năm 2020 (dự kiến 30 nhãn hiệu);

- Tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền qúy III, IV;

- Tổ chức Khu trưng bày “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội”;

- Tổ chức “Ngày hội Du lịch - Làng nghề Bắc Ninh 2020”;

- Dự kiến tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Bắc Ninh tại Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2020;

- Tiếp tục giám sát, quản lý dự án những công trình đang dang dở;

- Nâng cao công tác tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng;

- Nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp;

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác do cấp trên giao.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7197

Đã truy cập : 43765411